A A A

บุคลากร

 • หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

 • งานบริหารและธุรการ

  ประกอบไปด้วย 4 หน่วยคือ
  หน่วยสารบรรณ ดำเนินการทางด้านสารบรรณ ธุรการ การรับ ส่งและจัดเวียนหนังสือราชการทั้งภายนอกและภายใน การจัดพิมพ์ โรเนียว ถ่ายเอกสาร การติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายใน
  หน่วยการเจ้าหน้าที่ ลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ทุกสายงาน รวมทั้งลูกจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการ นับตั้งแต่การสรรหาบุคคล การบรรจุ และแต่งตั้งการกำหนดตำแหน่งการพิจารณาความดี ความชอบ การโอนย้าย การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน การรักษาวินัย สวัสดิการและการออกจากราชการ
  หน่วยอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ ลักษณะงานที่รับผิดชอบในด้านการบริการที่เกี่ยวกับอาคารสถานที่ ดูแลบำรุงรักษา ตกแต่งอาคาร ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ตลอดทั้งควบคุม และสั่งการการใช้ยานพาหนะต่าง ๆ
  หน่วยประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นในองค์กร ตลอดจนนำเสนอข้อมูลข่าวสารและแสวงหาช่องทางในการเผยแพร่ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและบุคลากรในองค์กร
 • งานคลังและพัสดุ

  ประกอบไปด้วย 4 หน่วยคือ
  หน่วยการเงินและบัญชี มีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของคณะฯ รวมถึงเงินงบประมาณจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ของกระทรวงการคลังและมหาวิทยาลัย, จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ของคณะฯ ให้ถูกต้องตามงบประมาณที่ได้รับ และให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหาการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทุกประเภทรายจ่าย
  หน่วยพัสดุ มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง, การจ้างเหมาบริการ, การบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ถูกต้องรวดเร็วตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และถูกกฎระเบียบที่วางไว้, การจัดทำบัญชีควบคุมพัสดุ พร้อมทั้งตรวจสอบของให้ตรงตามบัญชี และดำเนินการจำหน่ายของที่ชำรุด,เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นจากการใช้งานออกจากบัญชี
 • งานนโยบายและแผน

  ประกอบไปด้วย 2 หน่วย คือ
  หน่วยแผนงานและงบประมาณ
  หน่วยคลังข้อมูลและสารสนเทศ
 • งานบริการการศึกษา

  ประกอบไปด้วย 3 หน่วย คือ
  หน่วยทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
  หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
  หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา