A A A

นโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ

สำนักงานเลขานุการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ กำหนดแผนงานตามพันธกิจ 5 ด้าน คือ แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ
  • icoplan_requirements_2556_2558.pdf, แผนปฏิบัติราชการสํานักงานเลขานุการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย พ.ศ. 2556-2558
  • icoplan_sectvettech_2556_2558.pdf, แผนปฏิบัติการสํานักงานเลขานุการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2556-2558
  • icoplan_sectvettech_2557.pdf, แผนปฏิบัติการสํานักงานเลขานุการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2557