A A A

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ตำแหน่ง
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ปฏิบัติการ
คุณวุฒิ
     ศศ.ม.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา) : ม.เกษตรศาสตร์
     ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 2) : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์   0-2579-8574-5 ต่อ 616064
หมายเลขภายในมก.   616064
e-mail   cvtrts@ku.ac.th

นางสาวรุ่งทิพย์ ศักดิ์สุปรีชา