A A A
RSS

การพัฒนาระบบงานต่างๆ

 • โปรแกรมทะเบียนหนังสือราชการ

  2014-05-17 12:57
  พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ Microsoft Access เพื่อจัดเก็บข้อมูลการออกเลขที่หนังสือราชการ และการลงเลขที่รับหนังสือราชการ
  ผู้พัฒนา : นายนริศ ปานศรีแก้ว นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
 • ระบบตอบรับประชุม/อบรม/สัมมนา

  2014-05-16 23:25
  เป็น Web Application Programming ที่พัฒนาด้วย PHP + MySQL
  ผู้พัฒนา : น.ส.ศยามล มามี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 • ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์

  2014-05-16 21:32
  เป็น Web Application Programming ที่พัฒนาด้วย PHP + MySQL เพื่อให้บุคลากรได้รู้ข่าวสารของทางราชการ และยังเป็นการประหยัดกระดาษอีกด้วย
  ผู้พัฒนา : นายนริศ ปานศรีแก้ว นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
Pages: