A A A
  • นางสาวฉัตรพร วิชิตนาค <br>หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
    นางสาวฉัตรพร วิชิตนาค
    หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

ภารกิจ/พันธกิจ


สนับสนุนการดำเนินงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้