A A A

ตัวบ่งชี้ที่ 10

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 • ico10-1-1.pdf, สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
 • ico10-1-3.pdf, แผนการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 • ico10-2-1.pdf, สำเนาโครงการการบรรยายเรื่อง“ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัยกับใจที่มีธรรม” พร้อมด้วยสำเนาคำสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ
 • ico10-2-2.pdf, เอกสารแสดงกิจกรรมการสอดแทรกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ในการเรียนการสอนของนิสิต
 • ico10-2-3.pdf, สำเนาโครงการแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลและอโหสิกรรมแก่สัตว์ทดลอง พร้อมด้วยสำเนาคำสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ
 • ico10-2-4.pdf, สำเนาโครงการไหว้ครู พร้อมด้วยสำเนาคำสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ
 • ico10-2-5.pdf, สำเนาโครงการแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พร้อมด้วยสำเนาคำสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ
 • ico10-2-6.pdf, โครงการสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย
 • ico10-2-7.pdf, โครงการเรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย ณ องค์การบริการส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง
 • ico10-3-1.pdf, เอกสารสรุปผลการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนนิสิตและกิจกรรมนิสิต ประจำปี 2554 ได้แก่ รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการการบรรยายเรื่อง“ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัยกับใจที่มีธรรม”, รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการไหว้ครู, รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในเทศกาลสงกรานต์, รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี, รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ“ปัญหาสุนัขจรจัดหน้าที่ใคร?”
 • ico10-4-1.pdf, โครงการการสร้างสัมมาทิฐิภายในองค์กร
 • ico10-4-2.pdf, หนังสือสวดมนต์โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
 • ico10-4-4.pdf, สำเนาโครงการ “ปัญหาสุนัขจรจัดหน้าที่ใคร?” พร้อมด้วยสำเนาคำสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ