ปี 2559 - ภาพและวีดิทัศน์กิจกรรมของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
A A A

ปี 2559

 • คณาจารย์จาก Hiroshima university พบคณบดี

  คณาจารย์จาก Hiroshima university เข้าเยี่ยมและหารือกับ รศ.น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ในโอกาสที่มาลงนาม MOU ระหว่าง Hiroshima university กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งในวันลงนาม MOU คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้มอบหมายให้ อ.น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพปฏิบัติภารกิจดังกล่าวแทน
 • คณาจารย์จาก University of Pisa พบคณบดี

  Prof. Dr. Mario Giorgi คณาจารย์จาก Department of Veterinary Clinics, University of Pisa เข้าพบ รศ.น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ติดตามผลการดำเนินงานโครงการกลุ่มวิจัย/บริการวิชาการ

  รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย และรศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ เข้าพบผู้บริหารคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการกลุ่มวิจัย/บริการวิชาการ ประจำปี 2557-2558
 • ประชุมร่วมคลังความรู้ดิจิทัล

  ประชุมร่วมสำนักหอสมุดกับคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล และฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปั่น ประสานสัมพันธ์ เลียบคลองบางเขน

  บุคลากรคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เข้าร่วมโครงการ ปั่น ประสานสัมพันธ์ เลียบคลองบางเขน
 • ร่วมงานวันสถาปนาคณะประมง

  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ โดย อ.น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ อ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ และ คุณฉัตรพร วิชิตนาค หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ร่วมงานวันสถาปนาคณะประมง และวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์พิเศษบุญ อินทรัมพรรย์ ในการนี้ด้วย
 • วันเกษตรฯรวมใจหาบ้านใหม่ฯ ครั้งที่ 11

  วันเกษตรฯรวมใจหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด ครั้งที่ 11 จัดขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการทอดทิ้งสุนัขและปัญหาสุนัขจรจัดในทางอ้อม
 • สัมมนาพิเศษ โดย Prof. Alexi V. Demchenko

  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จัดสัมมนาพิเศษ โดย Prof. Alexi V. Demchenko ให้กับคณจารย์ และนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 3 และ 4
 • อวยพรปีใหม่ 2559 แก่ผู้บริหาร มก.

  คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และบุคลากร ร่วมอวยพรและสวัสดีปีใหม่ 2559 แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • โครงการคืนจักรยานสู่ มก. ปั่นครั้งที่ 3

  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์เข้าร่วมโครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ KU Eco – BIKE ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของโครงการ KU Eco ภายใต้นโยบาย Green University “ KU Eco – BIKE WALK SLIM ” เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์การใช้พลังงาน และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยการใช้จักรยานในการสัญจรภายในมหาวิทยาลัย