ปี 2552 - ภาพและวีดิทัศน์กิจกรรมของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
A A A

ปี 2552

  • 26 มิถุนายน 2552 วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี

    เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและสร้างจิตสำนึกร่วมกันของบุคลากรในการพัฒนาอาคารสถานที่ การปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ตลอดจนการรักษาความสะอาด รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้กับหน่วยงาน