ปี 2546 - ภาพและวีดิทัศน์กิจกรรมของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์