ติดต่อ - ภาพและวีดิทัศน์กิจกรรมของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

A A A

ติดต่อ

หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-8574-5 ต่อ 8001
ภายใน มก. 1043-6 ต่อ 8001