ภาพข่าวกิจกรรม - ภาพและวีดิทัศน์กิจกรรมของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

A A A
RSS

ภาพข่าวกิจกรรม

 • คณะสิ่งแวดล้อมเข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการ

  2016-03-16 15:55
  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขยายความรู้ในโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice in Research Laboratory in Thailand, ESPReL) ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้กับห้องปฏิบัติการที่สนใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทราบถึงแนวทางในการดำเนินการ ESPRel ในขั้นต้น
 • ตรวจสอบการจัดเก็บเงินรายได้ของคณะ ระบบ KU-ERP

  2016-03-11 13:23
  คณะกรรมการตรวจภายในประจำคณะ นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.สันติ แก้วโมกุล ประธานกรรมการ, คุณลออรัตน์ ไพรสิงห์ กรรมการ และคุณนริศ ปานศรีแก้ว กรรมการ ได้ดำเนินการตรวจสอบการจัดเก็บเงินรายได้ของคณะ ระบบ KU-ERP ท่านคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ หัวหน้างานคลังและพัสดุ และบุคลากรในสังกัดงานคลังและพัสดุได้ร่วมเข้าฟังรายงานการสรุปผลดังกล่าวด้วย
 • ร่วมงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

  2016-03-08 11:03
  คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะ ร่วมงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 50
 • ร่วมงานวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์

  2016-03-07 11:01
  คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และทีมผู้บริหารของคณะ ร่วมงานวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 42
 • ประชุมทีมที่ปรึกษาคณะ

  2016-03-03 16:57
  คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ นัดประชุมทีมที่ปรึกษาของคณะ เพื่อกำหนดทิศทางในการใช้อาคารหลังใหม่เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการของคณะ ในโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมอาคารหลังใหม่ด้วย
Pages: