ระบบลงทะเบียนฝึกงาน

ชื่อ:
นามสกุล:
เลขประจำตัว:
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ มีความประสงค์ลงทะเบียน
ฝึกงานไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง:
รายวิชาฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคการสัตวแพทย์(01600499)(เฉพาะนิสิตชั้นปีที่4)

รายวิชาสหกิจศึกษา(01601490)
(เฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 4)
สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์มีความประสงค์ลงทะเบียน
ฝึกงานไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง
รายวิชาสหกิจศึกษา(01601490)
(เฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 4 รหัส 56 เป็นต้นไป)
เลือกสถานที่ฝึกงาน:
ชั้นปีที่:
  " size="32" />