A A A

โครงการบริการวิชาการและพัฒนาวิชาการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการบริการวิชาการและพัฒนาวิชาการประเภทโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. 2560
จำนวนโครงการ รายรับ รายจ่าย รายได้
สุทธิ
จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ จำนวนโครงการ รายรับ รายจ่าย รายได้
สุทธิ
จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ จำนวนโครงการ รายรับ รายจ่าย รายได้
สุทธิ
จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ
1.โครงการเพื่อเพิ่มประสบการณ์และหารายได้  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  อยู่ระหว่างดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  -  -
1.1 ประยุกต์และบริการวิชาการ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
1.2 พัฒนาวิชาการ 4      2,065,219.95      2,065,219.95       -   4 4 1,722,610.50 1,722,610.50   4 2 อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ    
2. โครงการเพื่อบริการสังคม 2        699,999.00       699,999.00       -   2 2   82,639.00 96,151.83  -13,512.83  2 1 อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ  -  -
รวมทั้งสิ้น 6   2,765,218.95  2,765,218.95      0   6 6 1,805,249.50 1,818,762.33 -13,512.83 6 4 - - 0 0