A A A

โครงการบริการวิชาการและพัฒนาวิชาการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

โครงการบริการวิชาการและพัฒนาวิชาการประเภทโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. 2561
จำนวนโครงการ รายรับ รายจ่าย รายได้
สุทธิ
จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ จำนวนโครงการ รายรับ รายจ่าย รายได้
สุทธิ
จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ จำนวนโครงการ รายรับ รายจ่าย รายได้
สุทธิ
จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ
1.โครงการเพื่อเพิ่มประสบการณ์และหารายได้  -  -  -  -  - - - - -  -       - -
1.1 ประยุกต์และบริการวิชาการ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   - - - -
1.2 พัฒนาวิชาการ 4 1,722,610.50 1,722,610.50   4 2 1,454,006.15 1,454,006.15    2 2 อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ    
2. โครงการเพื่อบริการสังคม 2   82,639.00 96,151.83  -13,512.83  2 3 134,146.00 134,146.00  - 3 3 อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ -  
รวมทั้งสิ้น 6 1,855,249.50 1,868,762.33 -13,512.83 6 5 1,588,152.15 1,588,152.15 - 5 5 - - 0