A A A

พื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561


ประเภทอาคาร ขนาดพื้นที่ความรับผิดชอบ (หน่วย:ตร.ม) พื้นที่รวมเฉลี่ยต่ออาจารย์ พื้นที่รวมเฉลี่ยต่อนิสิต

1. อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางด้าน เทคนิคการสัตวแพทย์ 1 หลัง (10 ชั้น)

13,491.00 539.64 26.25
2. อาคารเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลังเก่า) 1 หลัง (4 ชั้น) 1,892.70 75.71 3.68
3. อาคารสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย 1 หลัง 160.00 6.40 0.31
4. พื้นที่ภาคสนาม 1,000.00 40.00 1.95
รวม 16,543.70 661.75 32.19