A A A

จำนวนโครงการวิจัย และงบประมาณ

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

จำนวนโครงการวิจัย และงบประมาณ

ปีงบประมาณ จำนวนโครงการวิจัยและงบประมาณ (บาท) จำนวนโครงการวิจัยทั้งหมดต่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ จำนวนเงินวิจัยทั้งหมดต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ (บาท)
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ แหล่งทุนอื่นๆ  รวมทั้งสิ้น
ภายในประเทศ ต่างประเทศ
จำนวนโครงการ จำนวนเงิน จำนวนโครงการ จำนวนเงิน จำนวนโครงการ จำนวนเงิน จำนวนโครงการ จำนวนเงิน จำนวนโครงการ จำนวนเงิน
ปีปัจจุบัน 2561 1 600,000.00          1 300,000.00  2 900,000.00 12.50 36,000.00
2560 5 2,745,600.00     1,400,000.00  1 275,000.00 10 4,420,600.00 2.50 176,824.00
2559 3 850,000.00             3 850,000.00 8.33 34,000.00
2558 4   1,440,000.00 5   1,000,000.00  -  -  -  - 9   2,440,000.00 2.67          101,666.67
2557 4  870,000.00  -  - 3 1,030,000.00  -  - 7   1,900,000.00 3.29         82,608.70
2556 2   450,000.00  -  - 2     644,680.00  -  - 4   1,094,680.00 5.75          47,594.78