A A A

จำนวนหลักสูตร

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561


จำนวนหลักสูตร (หน่วย : หลักสูตร)

ระดับปริญญา จำนวนหลักสูตรทั้งหมด (ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี)
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษาปัจจุบัน พ.ศ. 2559 ปีการศึกษาปัจจุบัน พ.ศ. 2560
หลักสูตร
ภาษาไทย
  หลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตร
นานาชาติ
หลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตร
นานาชาติ
ปกติ โครงการ
พิเศษ
ปกติ โครงการ
พิเศษ
ปกติ โครงการ
พิเศษ
ปกติ โครงการ
พิเศษ
ปกติ โครงการ
พิเศษ
ปกติ โครงการ
พิเศษ
ปริญญาตรี 2 1 1 - 2 1 1 - 2 1 1 -
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - - - - - - - - - - -
ปริญญาโท - - - - - - - - - - - -
ปริญญาเอก - - - - - - - - - - - -
รวม 2 1 1 - 2 1 1 - 2 1 1 -
รวมทั้งสิ้น 4 4 4

หมายเหตุ : โครงการพิเศษ หมายถึง โครงการที่นำหลักสูตรภาคปกติไปเปิดสอนมีการกำหนดระเบียบการบริหารจัดการเฉพาะ โดยจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นโครงการที่มีความร่วมมือ ซึ่งอาจจะมีเงื่อนไขเรื่องเวลาของการเรียนการสอนตามข้อตกลงร่วมกัน ดังนั้น การนับจำนวนยอดรวมทั้งสิ้นจะไม่นับซ้ำ