A A A

จำนวนบุคลากร (อัตราว่างมีเงิน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

จำนวนบุคลากร (อัตราว่างมีเงิน) (หน่วย : คน)


ประเภทบุคลากร จำนวนบุคลากร (อัตราว่าง) (ปีปัจจุบัน พ.ศ. 2559)
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ รวมทั้งสิ้น
นักวิจัย ตำแหน่งอื่นๆ รวม
ข้าราชการ         0
พนักงานมหาวิทยาลัย  1       1
พนักงานราชการ         0
ลูกจ้างประจำ         0
ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน         0
 - อาจารย์ชาวต่างประเทศ         0
 - อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ         0
พนักงานเงินรายได้         0
 -อาจารย์ชาวต่างประเทศเงินรายได้         0
 -อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษเงินรายได้         0
รวม 1 0 0 0 1