A A A

จำนวนบุคลากรสายวิชาการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561


จำนวนบุคลากรสายวิชาการ (หน่วย : คน)

ระดับคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ.2561
อาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม
ปริญญาตรี - - - - 0
ปริญญาโท 6 - - - 6
ปริญญาเอก 13 6 - - 19
รวมทั้งสิ้น 19 6 0 0 25

หมายเหตุ : รวมบุคลากรสายวิชาการทั้งแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน และแหล่งเงินงบประมาณรายได้