A A A

จำนวนบุคลากรสายวิชาการ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560


จำนวนบุคลากรสายวิชาการ (หน่วย : คน)

ระดับคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ.2560
อาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม
ปริญญาตรี - - - - 0
ปริญญาโท 8 - - - 8
ปริญญาเอก 14 3 - - 17
รวมทั้งสิ้น 22 3 0 0 25

หมายเหตุ : รวมบุคลากรสายวิชาการทั้งแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน และแหล่งเงินงบประมาณรายได้