A A A

จำนวนบุคลากรที่ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

จำนวนบุคลากรที่ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน (หน่วย : คน)


ประเภท สถานที่ไปศึกษาต่อ ประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน (ปีงบประมาณปัจจุบันและย้อนหลัง 2 ปี)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. 2561
ใน
ประเทศ
ต่าง
ประเทศ
รวม ใน
ประเทศ
ต่าง
ประเทศ
รวม ใน
ประเทศ
ต่าง
ประเทศ
รวม
1. บุคลากรสายวิชาการ            
ศึกษาต่อ 2 2 4 3 2 5 3 1 4
ประชุมสัมมนา 22 1 23 25 0 25 25 0 25
ฝึกอบรม 22 0 22 15 0 15 7 0 7
ศึกษาดูงาน 3 0 3 2 0 2 4 0 4
วิจัย   3 3 9 5 14 4 2 6
รวม 49 6 55 54 7 61 43 3 46
                   
2. บุคลากรสายสนับสนุน                  
ศึกษาต่อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ประชุมสัมมนา 23 0 23 25 0 25 23 0 23
ฝึกอบรม 23 0 23 21 0 21 6 0 6
ศึกษาดูงาน 0 0 0 2 0 2 1 0 1
วิจัย   1 1 3 0 3 1 1 2
รวม 46 1 47 51 0 51 32  1 33