A A A

จำนวนบุคลากรที่ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

จำนวนบุคลากรที่ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน (หน่วย : คน)


ประเภท สถานที่ไปศึกษาต่อ ประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน (ปีงบประมาณปัจจุบันและย้อนหลัง 2 ปี)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. 2560
ใน
ประเทศ
ต่าง
ประเทศ
รวม ใน
ประเทศ
ต่าง
ประเทศ
รวม ใน
ประเทศ
ต่าง
ประเทศ
รวม
1. บุคลากรสายวิชาการ
ศึกษาต่อ 1 1 2 2 2 4 4 2 6
ประชุมสัมมนา 22 0 22 22 1 23 25 0 25
ฝึกอบรม 9 2 11 22 3 25 14 5 19
ศึกษาดูงาน 0 0 0 3 0 3 1 0 1
รวม 32 3 35 49 6 55 44 7 51
รวม (แบบไม่นับซ้ำ)                  
2. บุคลากรสายสนับสนุน                  
ศึกษาต่อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ประชุมสัมมนา 21 0 21 23 0 23 25 0 25
ฝึกอบรม 11 1 12 23 1 24 20 0 20
ศึกษาดูงาน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
รวม 32 1 33 46 1 47 47 0 47
รวม (แบบไม่นับซ้ำ)