A A A

จำนวนบุคลากรที่มีคนครอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

จำนวนบุคลากรที่มีคนครอง (หน่วย : คน)


ประเภทบุคลากร จำนวนบุคลากรมีคนครอง (ปีปัจจุบัน พ.ศ. 2561)
สายวิชาการ
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ รวมทั้งสิ้น
นักวิจัย ตำแหน่งอื่นๆ รวม
ข้าราชการ         0
พนักงานมหาวิทยาลัย 25   14 14 39
พนักงานราชการ     3 3 3
ลูกจ้างประจำ         0
ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน         0
 - อาจารย์ชาวต่างประเทศ         0
 - อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ         0
พนักงานเงินรายได้     12 12 12
 -อาจารย์ชาวต่างประเทศเงินรายได้         0
 -อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษเงินรายได้         0
รวม 25 0 29 29 54