A A A

จำนวนนิสิตและสัดส่วนภาระงานอาจารย์

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

จำนวนนิสิตและสัดส่วนภาระงานอาจารย์ (หน่วย : คน)


ประเภท จำนวนอาจารย์* จำนวนนิสิต ปีการศึกษา 2560 สัดส่วนภาระงานอาจารย์ : นิสิต
ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ รวม
1. หัวจริง 25 406 210  0 616 1:12.654
2. FTES** 316.36          
หมายเหตุ  * จำนวนอาจารย์ตามยอดรวมในข้อ 1.2               
               
** FTES ใช้ข้อมูลในเว็บไซต์ของกองแผนงาน