A A A

จำนวนนิสิตและสัดส่วนภาระงานอาจารย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

จำนวนนิสิตและสัดส่วนภาระงานอาจารย์ (หน่วย : คน)


ประเภท จำนวนอาจารย์* จำนวนนิสิต ปีการศึกษา 2560 สัดส่วนภาระงานอาจารย์ : นิสิต
ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ รวม
1. หัวจริง 25 407 210  0 617 1:15.80
2. FTES** 394.94          
หมายเหตุ  * จำนวนอาจารย์ตามยอดรวมในข้อ 1.2               
               
** FTES ใช้ข้อมูลในเว็บไซต์ของกองแผนงาน