A A A

จำนวนนิสิตทั้งหมด

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

จำนวนนิสิตทั้งหมด (หน่วย : คน)


จำนวนนิสิต จำนวนนิสิตทั้งหมดย้อนหลัง2 ปี จำนวนนิสิตทั้งหมด ในปีการศึกษาปัจจุบัน (ระบุปีการศึกษา 2560) จำนวนนิสิต
ต่างชาติ1
จำนวนนิสิต
ต่างชาติ2
ปีการศึกษา
2558
ปีการศึกษา
2559
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมระดับบัณฑิต ศึกษา รวมทุกระดับปริญญา
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4
ขึ้นไป
รวม แผน ก  แผน ข
ภาคปกติ  349 355 116 106 96 82 400 6 0 1 7 407 - -
ภาคพิเศษ 121 159 67 56 51 36 210 0 0 0 0 210 - -
นานาชาติ - -   0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
รวมทั้งหมด 470 514 183 162 147 118 610 6 0 1 7 617 - -

หมายเหตุ :
1 นิสิตต่างชาติ นับเฉพาะนิสิตต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนและมีบัตรนิสิตที่มก.ออกให้
2 นิสิตต่างชาติแลกเปลี่ยน/ระยะสั้น ซึ่งไม่ได้ลงทะเบียน/ไม่มีบัตรนิสิต