A A A

การให้บริการด้านศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ฝึกงาน และทำวิจัย

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

การให้บริการด้านศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ฝึกงาน และทำวิจัย (หน่วย : คน)

ผู้ใช้บริการ ประเภทการให้บริการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. 2561
ศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ฝึกงาน ทำวิจัย รวม ศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ฝึกงาน ทำวิจัย รวม ศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ฝึกงาน ทำวิจัย รวม
นิสิตมก.          0    30      30   9     9
นิสิต/นักศึกษาสถาบันอื่น  16   3    19     3    3 22    3   25
บุคลากร มก.  13        13         0 1 26     27
อาจารย์/บุคลากร สถาบันการศึกษา 8     2 10 3     4 7   54   4 58
บุคคลทั่วไป    25     25    25     25   2     2
รวม 37 25 3 2 67 3 55 3 4 65 23 91 3 4 121