A A A

การให้บริการด้านศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ฝึกงาน และทำวิจัย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การให้บริการด้านศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ฝึกงาน และทำวิจัย (หน่วย : คน)

ผู้ใช้บริการ ประเภทการให้บริการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. 2560
ศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ฝึกงาน ทำวิจัย รวม ศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ฝึกงาน ทำวิจัย รวม ศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ฝึกงาน ทำวิจัย รวม
นิสิตมก.   30      30          0    30      30
นิสิต/นักศึกษาสถาบันอื่น     1    1  16   3    19     3    3
บุคลากร มก.          0  13        13         0
อาจารย์/บุคลากร สถาบันการศึกษา 4     1 5 8     2 10 3     3 6
บุคคลทั่วไป   54     54    25     25         0
รวม 4 84 1 1 90 37 25 3 2 67 3 30 3 3 39