รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
[pdf-embedder url=”http://www.vettech.ku.ac.th/vteduserve/wp-content/uploads/2017/06/bsc-vettech-inter-2558.pdf”]