รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
bsc-vettech-inter-2558