ตารางเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์  ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
doc02959720170706155249-2

ตารางเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์  ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
doc02959720170706155249-3

ตารางเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์  ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
doc02961120170707080233-vt-4