สำนักงาน ก.พ. กำหนดวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3
apvt2539

สำนักงาน ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
apvt2552