สำนักงาน ก.พ. กำหนดวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3
[pdf-embedder url=”http://www.vettech.ku.ac.th/vteduserve/wp-content/uploads/2017/06/apvt2539.pdf”]

สำนักงาน ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
[pdf-embedder url=”http://www.vettech.ku.ac.th/vteduserve/wp-content/uploads/2017/06/apvt2552.pdf”]