คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรงโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีจำนวนรับทั้งสิ้น 75 คน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.vnsp.vettech.ku.ac.th