47 views

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จัดโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น  โดยจัดให้มีการจัดมอบทุน และเหรียญรางวัลเรียนดีให้กับนิสิตของคณะเทคการสัตวแพทย์ด้วย
ดูภาพเพิ่มเติม