A A A

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำแนกออกเป็น 5 กลุ่มวิชา ดังนี้
1.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
4.กลุ่มวิชาภาษา
5.กลุ่มวิชาพลศึกษา