A A A

ภาคปลาย 2558

  • icomidterm_exam_ms.pdf, ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
  • icomidterm_exam_sp_t1_2[1].pdf, ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา2558 โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์(ภาคพิเศษ) นิสิตชั้นปีที่1-2
  • icomidterm_exam_t2_3.pdf, ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตชั้นปีที่2-3
  • icomidterm_exam_t4.pdf, ตารางสอบไล่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตชั้นปีที่4