A A A

ภาคปลาย 2555

มีรายวิชาที่เปิดสอนดังนี้

 • ico55_01600233.pdf, 01600233 สรีรวิทยาทั่วไปของสัตว์
 • ico55_01600234.pdf, 01600234 พฤติกรรมสัตว์เบื้องต้น
 • ico55_01600242.pdf, 01600242 ชีวเคมีทางสุขภาพสัตว์เบื้องต้น
 • ico55_01600312.pdf, 01600312 ปรสิตภายนอกและโปรโตซัวที่เป็นปรสิต
 • ico55_01600314.pdf, 01600614 โลหิตวิทยาของสัตว์
 • ico55_01600315.pdf, 01600315 เคมีคลินิกของสัตว์
 • ico55_01600316.pdf, 01600316 เทคนิคเบื้องต้นในการเพาะเลี้ยงเซลล์
 • ico55_01600317.pdf, 01600317 งานธนาคารเลือดในสัตว์
 • ico55_01600322.pdf, 01600322 กิณวิทยาทางเทคนิคการสัตวแพทย์
 • ico55_01600324.pdf, 00600324 วิทยาภูมิคุ้มกันทางเทคนิคการสัตวแพทย์
 • ico55_01600342.pdf, 01600342 เภสัชวิทยาเบื้องต้น
 • ico55_01600497.pdf, 01600497 สัมมนา
 • ico55_01600498.pdf, 01600498 ปัญหาพิเศษ
 • ico55_01600499.pdf, 01600499 การฝึกปฏิบัติทางเทคนิคการสัตวแพทย์