A A A

ภาคปลาย 2554

มีรายวิชาที่เปิดสอนดังนี้

 • ico54_01600222.pdf, 01600222 สรีรวิทยาทั่วไปของสัตว์
 • ico54_01600234.pdf, 01600234 พฤติกรรมสัตว์เบื้องต้น
 • ico54_01600242.pdf, 01600242 ชีวเคมีทางสุขภาพสัตว์เบื้องต้น
 • ico54_01600314.pdf, 01600314 โลหิตวิทยาของสัตว์
 • ico54_01600315.pdf, 01600315 เคมีคลินิกของสัตว์
 • ico54_01600316.pdf, 01600316 เทคนิคเบื้องต้นในการเพาะเลี้ยงเซลล์
 • ico54_01600317.pdf, 01600317 งานธนาคารเลือดในสัตว์
 • ico54_01600318.pdf, 01600318 การจัดการดูแลสัตว์ทดลอง
 • ico54_01600322.pdf, 01600322 กิณวิทยาทางเทคนิคการสัตวแพทย์
 • ico54_01600324.pdf, 01600324 วิทยาภูมิคุ้มกันทางเทคนิคการสัตวแพทย์
 • ico54_01600329.pdf, 01600329 ชีวสารสนเทศศาสตร์ประยุกต์สำหรับโรคสัตว์
 • ico54_01600332.pdf, 01600332 การดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้น
 • ico54_01600342.pdf, 01600342 เภสัชวิทยาเบื้องต้น
 • ico54_01600497.pdf, 01600497 สัมมนา
 • ico54_01600498.pdf, 01600498 ปัญหาพิเศษ
 • ico54_01600499.pdf, 01600499 การฝึกปฏิบัติทางเทคนิคการสัตวแพทย์