A A A

ภาคต้น 2558

  • icofinal_exam_t1.pdf, ตารางสอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา2558 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่1
  • icofinal_exam_t2.pdf, ตารางสอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา2558 สำหรับนิสิตชั้นปีที่2
  • icofinal_exam_t3_4.pdf, ตารางสอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา2558 สำหรับนิสิตชั้นปีที่3-4