A A A

ภาคต้น 2555

มีรายวิชาที่เปิดสอนดังนี้

 • ico55_01600241.pdf, 01600241 การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น
 • ico55_01600311.pdf, 01600311 วิทยาหนอนพยาธิ
 • ico55_01600313.pdf, 01600313 หลักพยาธิวิทยา
 • ico55_01600321.pdf, 01600321 วิทยาแบคทีเรียทางเทคนิคการสัตวแพทย์
 • ico55_01600323.pdf, 01600323 วิทยาไวรัสเบื้องต้นทางสัตวแพทย์
 • ico55_01600325.pdf, 01600325 จุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑ์จากสัตว์
 • ico55_01600327.pdf, 01600327 อณูชีววิทยาเบื้องต้น
 • ico55_01600341.pdf, 01600341 เครื่องมือวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น
 • ico55_01600411.pdf, 01600411 ปรสิตวิทยาคลินิกทางเทคนิคการสัตวแพทย์
 • ico55_01600412.pdf, 01600412 ปฏิบัติการจุลทรรศน์ศาสตร์และเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัย
 • ico55_01600431.pdf, 01600431 การถ่ายภาพรังสี และภาพทางการสัตวแพทย์
 • ico55_01600441.pdf, 01600441 การจัดการห้องปฏิบัติการ
 • ico55_01600442.pdf, 01600442 การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์