A A A

จบแล้วทำงานที่ไหนบ้าง

 1. ภาครัฐ
  1.1 สถาบันการศึกษา ได้แก่
  - คณะแพทยศาสตร์
  - คณะสัตวแพทยศาสตร์
  - คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
  - คณะประมง 
  - คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  - คณะเกษตร
  - มหาวิทยาัลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  - มหาวิทยาลัยราชภัฏ
  1.2 โรงพยาบาลสัตว์
  1.3 โรงพยาบาล
  1.4 กรมประมง
  - ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (13 แห่ง) 
  1.5 กรมปศุสัตว์
  - ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์
  - กองชีวผลิตภัณฑ์
  - แผนกรักษาสัตว์
  - กองผสมเทียม
  - สำนักงานปศุสัตว์
  - สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์ อาหารสัตว์
  1.6 กรุงเทพมหานคร
  - กองสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักงานอนามัย
  1.7 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 2. ภาคเอกชน
  - บริษัทผลิตอาหารสัตวแพทย์
  - บริษัทจำหน่ายสัตว์
  - บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม
  - บริษัทจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์
  - โรงพยาบาลและคลินิกสัตว์
  - ฟาร์มต่างๆ
  - สหกรณ์โคนม
  - บริษัทอุตสาหกรรมห้องเย็น
  - ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์

 3. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
  - ขายอาหารสัตว์ ยารักษาสัตว์ อุปกรณ์ตรวจวิเคาะห์
  - ฟาร์มเลี้ยงสัตว์
  - ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์