ข่าว/กิจกรรมต่างๆ    [ ค้นหา | สำหรับเจ้าหน้าที่ | กลับหน้าแรก ]   
ข่าวงานวิจัย/บริการวิชาการ [6] 
 [06 พ.ค. 2558] ATTENTION : INVITATION TO NOVEL RESEARCH AND INNOVATION COMPETITION (NRIC) 2015 [12 หน้า]
 [01 พ.ค. 2558] โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่าง ไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2559-2560 [1 หน้า]
 [30 เม.ย. 2558] ประกาศเรื่อง พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 [20 หน้า]
 [20 เม.ย. 2558] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลงานนวัตกรรมและความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการนวัตกรรม [6 หน้า]
 [06 ม.ค. 2558] ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 'Advance Technology Know-how (Patent) Documents Searching' ด้านนาโนเทคโนโลยี [3 หน้า]
 [06 ม.ค. 2558] ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา The right leads for a GREAT future [6 หน้า]