ข่าว/กิจกรรมต่างๆ    [ ค้นหา | สำหรับเจ้าหน้าที่ | กลับหน้าแรก ]   
ข่าวงานวิจัย/บริการวิชาการ [92] 
 [06 ม.ค. 2558] ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 'Advance Technology Know-how (Patent) Documents Searching' ด้านนาโนเทคโนโลยี [3 หน้า]
 [06 ม.ค. 2558] ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา The right leads for a GREAT future [6 หน้า]
 [12 ธ.ค. 2557] ขอเชิญเข้ารับการอบรมผู้ใช้สัตว์ ผู้ควบคุมการเลี้ยงและใช้สัตว์ สัตวแพทย์ และกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน รุ่นที่ 4 [8 หน้า]
 [01 ธ.ค. 2557] ขอเชิญนำผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน 'วันนักประดิษฐ์' ประจำปี 2558 [6 หน้า]
 [29 ส.ค. 2557] ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 3 rd ICADA 2014--SSIS [2 หน้า]
 [29 ส.ค. 2557] ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2558 (FY 2015) [19 หน้า]
 [29 ส.ค. 2557] การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2559 [11 หน้า]
 [14 ส.ค. 2557] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ The First International Conference on Complementary Therapy for Cancer and Diseases (1st CTCD) [4 หน้า]
 [14 ส.ค. 2557] ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 21 พ.ศ.2557 [9 หน้า]
 [08 เม.ย. 2557] ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ 'วลัยลักษณ์วิจัย' ครั้งที่ 6 [10 หน้า]
 [08 เม.ย. 2557] ขอความร่วมมือประกาศและประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลไบโอลาสโก้ ประเทศไทย (ฺBioLASCO Thailand Award) ประจำปี 2557 สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นที่ใช้สัตว์ [10 หน้า]
 [21 มี.ค. 2557] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. [6 หน้า]
 [21 มี.ค. 2557] ขอเชิญเข้าร่วมเวทีเสวนา THAIST Forum ครั้งที่ 5(1/2557) และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [5 หน้า]
 [20 มี.ค. 2557] ข่าว "ผงโรยข้าวคลุกสุนัข" สร้างสารอาหาร-ลดความเครียด [1 หน้า]
 [20 มี.ค. 2557] ข่าว "เปิดโฉมงานวิจัยของม.เกษตรฯ เพื่อสุนัข ผงโรยข้าวเสริมแคลเซียมอินทรีย์และกาบา" [2 หน้า]
 [20 ม.ค. 2557] ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการหรือผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารวิจัย [8 หน้า]
 [20 ม.ค. 2557] ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Real-Time PCR [6 หน้า]
 [10 ม.ค. 2557] เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 'การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research' รุ่นที่ 3 [4 หน้า]
 [06 ม.ค. 2557] ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง 'Advancing Research and Innovation with the Web of Science' และ 'Connecting Research to Impact and Beyond-Effective assessing' [1 หน้า]
 [27 ธ.ค. 2556] ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 หัวข้อ 'Rethink:social development for sustainability in ASEAN Community' [7 หน้า]
 [27 ธ.ค. 2556] ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง 'Advancing Research and Innovation with the Web of Science' และ 'Connecting Research to Impact and Beyond - Effective assessing,managing and evaluation research' [1 หน้า]
 [20 ธ.ค. 2556] รับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) : ระดับปริญญาโท [8 หน้า]
 [26 พ.ย. 2556] ขอปรับปรุงแนวทางและแบบฟอร์มการประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2556 [12 หน้า]
 [12 พ.ย. 2556] ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 [12 หน้า]
 [01 พ.ย. 2556] ขอมอบวารสารและเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารเกษตรพระวรุณ [7 หน้า]
 [16 ต.ค. 2556] ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง 'การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สีเขียวบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน' และการประชุมสัมมนาพิเศษ เรื่อง'สถานการณ์น้ำสำหรับการทำนาในปี 2557'  [9 หน้า]
 [16 ต.ค. 2556] ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2557 [6 หน้า]
 [09 ก.ย. 2556] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ มทม. ครั้งที่ 7 [3 หน้า]
 [05 ก.ย. 2556] ขอเชิญนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและเข้าร่วมประกวดผลงานในงาน 'วันนักประดิษฐ์' ประจำปี 2557 [19 หน้า]
 [04 ก.ย. 2556] ขอเชิญร่วมงาน 'มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว. : TRF IP Expo 2013' [9 หน้า]
 [19 ส.ค. 2556] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมนานาชาติเรื่อง 'The Cochrane Collaboration's 20th Anniversary: Better Evidence for Better Health' [3 หน้า]
 [16 ส.ค. 2556] การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2558 [12 หน้า]
 [16 ส.ค. 2556] ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2556 [3 หน้า]
 [06 ส.ค. 2556] มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013) [9 หน้า]
 [06 ส.ค. 2556] ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และเครือข่ายนวัตกรรมอุดมศึกษาประจำปี 2556 (ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) [12 หน้า]
 [10 ก.ค. 2556] ผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย ปัญหาพิเศษของนิสิต ประจำปีการศึกษา 2556 [6 หน้า]
 [28 มิ.ย. 2556] ทุนอุดหนุนการวิจัยรุ่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2557 (FY 2014) [17 หน้า]
 [21 มิ.ย. 2556] ขอเชิญส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมประกวดในโครงการ 'รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่' ในงาน 'วันนักประดิษฐ์' ประจำปี 2557 [7 หน้า]
 [18 มิ.ย. 2556] ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม [8 หน้า]
 [18 มิ.ย. 2556] ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย [3 หน้า]
 [14 มิ.ย. 2556] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 และงานแสดงสินค้า ประจำปี 2556 [11 หน้า]
 [12 มิ.ย. 2556] ประกาศการรับสมัครทุน โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. ระดับปริญญาเอก(รอบ 2/2556) [6 หน้า]
 [11 มิ.ย. 2556] ขอเชิญส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมประกวดในโครงการ 'รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่' ในงาน 'วันนักประดิษฐ์' ประจำปี 2557 [7 หน้า]
 [22 พ.ค. 2556] ขอความอนุเคราะห์เอกสารงานวิจัยในรูปแบบสื่อดิจิตอล [1 หน้า]
 [22 พ.ค. 2556] ขอเชิญร่วมการอบรมพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง รุ่นที่ 2 [7 หน้า]
 [22 พ.ค. 2556] ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมผู้ใช้สัตว์ ผู้ควบคุมการเลี้ยงและใช้สัตว์ สัตวแพทย์ และกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน รุ่นที่ 2 [8 หน้า]
 [22 พ.ค. 2556] ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 18 [9 หน้า]
 [22 พ.ค. 2556] ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 'How to Write a Great Research Paper, And Get it Accepted by a High Impact Journal' [2 หน้า]
 [18 เม.ย. 2556] ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2556 จาก The Hakubi Center for Advanced Research, Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น [1 หน้า]
 [18 เม.ย. 2556] การส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน 'มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556' (Thailand Research Expo 2013) [6 หน้า]
 [04 เม.ย. 2556] ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ 'วลัยลักษณ์วิจัย' ครั้งที่ 5 [10 หน้า]
 [28 ก.พ. 2556] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรม ในโครงการจัดประชุมฝึกอบรม Standard Course in Clinical Trials 2013 [5 หน้า]
 [18 ก.พ. 2556] ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2556 ครั้งที่ หัวข้อ 'ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน' [7 หน้า]
 [18 ก.พ. 2556] ขอเชิญร่วมการสัมมนาเรื่อง 'ทางรอดมหาวิทยาลัยด้วยวิจัยและนวัตกรรม' [2 หน้า]
 [15 ก.พ. 2556] การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2556 [4 หน้า]
 [31 ม.ค. 2556] ประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2556 [3 หน้า]
 [27 ธ.ค. 2555] ขอเชิญร่วมชมสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในงาน 'วันนักประดิษฐ์' ประจำปี 2556 [1 หน้า]
 [29 ต.ค. 2555] ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศประจำปี 2556 หัวข้อ 'เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน' [1 หน้า]
 [29 ต.ค. 2555] รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 [6 หน้า]
 [03 ก.ย. 2555] การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2557 [11 หน้า]
 [27 ส.ค. 2555] ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2555 [12 หน้า]
 [07 ส.ค. 2555] ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Hightlight Stage ระหว่างงาน 'การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555' (Thailand Research Expo 2012) [4 หน้า]
 [12 ก.ค. 2555] ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมในงาน 'การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555' (Thailand Research Expo 2012) [1 หน้า]
 [01 ก.ค. 2555] ขอเชิญส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมประกวดในโครงการ 'ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่' ในงาน 'วันนักประดิษฐ์' ประจำปี ๒๕๕๖ [1 หน้า]
 [01 ก.ค. 2555] ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ [2 หน้า]
 [29 พ.ค. 2555] ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2555 [3 หน้า]
 [17 พ.ค. 2555] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ 'สวก.พบนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์' [3 หน้า]
 [03 พ.ค. 2555] ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 และงานแสดงสินค้า ประจำปี 2555 [3 หน้า]
 [24 เม.ย. 2555] ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติและเสนอผลงานวิชาการ [1 หน้า]
 [19 เม.ย. 2555] กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันให้ทุนวิจัย Taiwan Fellowship [1 หน้า]
 [19 เม.ย. 2555] มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program  [3 หน้า]
 [30 มี.ค. 2555] ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติ 'การเขียนข้อเสนอโครงร่างการวิจัยภาษาอังกฤษ' [ หน้า]
 [22 มี.ค. 2555] สวทช.เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการแบบแข่งขัน ด้านสุขภาพการแพทย์และเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม ประจำปี 2555 [7 หน้า]
 [21 มี.ค. 2555] เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบ่มเพาะนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ เรื่อง 'การวิจัยเชิงบูรณาการสู่การประดิษฐ์และนวัตกรรม' ประจำปี 2555 [7 หน้า]
 [20 ก.พ. 2555] ขอความร่วมมือทวนสอบ/เพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย ปี พ.ศ. 2554 ผ่านระบบออนไลน์ [1 หน้า]
 [16 ก.พ. 2555] ขอเชิญเสนอผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการราวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 [ หน้า]
 [16 ก.พ. 2555] เรียนเชิญนักวิจัย นักวิชาการ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน Thailand Research Symposium 2012 [ หน้า]
 [16 ก.พ. 2555] การเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 [ หน้า]
 [22 ส.ค. 2554] ผลการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อรับการจัดสรรทุนวิจัยของปัญหาพิเศษ (Special problem) ประจำปีงบประมาณ 2554 [ หน้า]
 [22 มิ.ย. 2554] ผลการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อรับการจัดสรรทุนวิจัยของปัญหาพิเศษ (Special Problem) ประจำปีงบประมาณ 2553 [ หน้า]
 [17 ธ.ค. 2553] ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ 'บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554' งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2554 [ หน้า]
 [21 ก.ย. 2553] สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2555 [ หน้า]
 [21 ก.ย. 2553] ขอความอนุเคราะห์ทวนสอบ/เพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ผ่านระบบออนไลน์ [ หน้า]
 [31 ส.ค. 2553] การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2554  [ หน้า]
 [25 ส.ค. 2553] ผลการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อรับการจัดสรรทุนวิจัยของปัญหาพิเศษ (Special problem) ประจำปีงบประมาณ 2553 [ หน้า]
 [02 ส.ค. 2553] การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (กลุ่มโครงการวิจัยที่ 1 ชุดโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัย มก.) [ หน้า]
 [24 ธ.ค. 2552] ผลการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อรับการจัดสรรทุนวิจัยของปัญหาพิเศษ (Special Problem) ประจำปีงบประมาณ 2553 [ หน้า]
 [27 ต.ค. 2552] ประกาศคณะ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยของปัญหาพิเศษ (Special problem) [ หน้า]
 [27 ต.ค. 2552] การส่งข้อเสนอโครงการปัญหาพิเศษสำหรับนิสิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 [ หน้า]
 [05 ต.ค. 2552] ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 : ระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2552 [ หน้า]
 [14 ก.ย. 2552] การเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปีงบประมาณ 2554 [ หน้า]
 [10 ก.ค. 2552] กำหนดอัตราค่าวิเคราะห์ ของโครงการพัฒนาวิชาการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ [13 หน้า]