ข่าว/กิจกรรมต่างๆ    [ ค้นหา | สำหรับเจ้าหน้าที่ | กลับหน้าแรก ]   
$newtype[$id_type] [$total] 
"; $sql="select * from tb_inews where type_new='$id_type' order by date_new desc"; $num_rows = mysql_num_rows( $result ); $result=mysql_db_query($dbname,$sql); while($r=mysql_fetch_array($result)) { $id_new=$r[id_new]; $title_new=$r[title_new]; $type_new=$r[type_new]; $date_new=displaydate($r[date_new]); $num_new=$r[num_new]; $place_new=$r[place_new]; echo ""; echo "
"; echo " [$date_new] $title_new [$num_new หน้า]
"; } ?>