โฮมเพจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       

 

 

» ที่ติดต่อคณะ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
0-2579-8573-5
0-2579-0113 ต่อ 1044
0-2579-8571
ภายใน 1043-6
vettech@ku.ac.th
แผนที่คณะ

 ขณะนี้มีผู้ online คน
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

  ลิงค์ด่วน

ประวัติความเป็นมาของภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

 

     ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ จัดตั้งขึ้นตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดตั้งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ลงวันที่วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2549 และประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549
     และนอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบหมายให้คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ รับผิดชอบดูแลโครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกด้วย

 
 
บุคลากรของภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

ตำแหน่ง
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ 
     Ph.D. (Natural Resource Sciences) : University of Nebraska-Lincoln, USA
     วท.ม.(เคมี) : ม.เกษตรศาสตร์
     วท..(เคมี) : ม.นเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์   0-2942-8200-45 ต่อ 616011
หมายเลขภายในมก.   616011
e-mail   cvtcns@ku.ac.th

ผศ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว

ผลงานวิจัย   >>click<<

หัวหน้าภาควิชา
เทคนิคการสัตวแพทย์

อาจารย์ประจำหมวดวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
 

ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ 
     Ph.D.(Veterinary Science) : Yamaguchi University
     วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์) : ม.เกษตรศาสตร์
     วท.บ.(วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์) : ม.เทคโนโลยีราชมงคล
หมายเลขโทรศัพท์   0-2942-8200-45 ต่อ 616038
หมายเลขภายในมก.   616038
e-mail   cvttpp@ku.ac.th

อ.ดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์

ผลงานวิจัย
หัวหน้าหมวดวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
 
 
ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ   
      ปร.ด.(อายุรศาสตร์เขตร้อน) : ม.มหิดล
      วท.ม.(ปรสิตวิทยา) : ม.ขอนแก่น
      วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์) : ม.เกษตรศาสตร์
      ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ(ครู) :      
      ม.สุโขทัยธรรมธิราช
หมายเลขโทรศัพท์   0-2942-8200-45 ต่อ 616016
หมายเลขภายในมก.   616016
e-mail   fvetbdm@ku.ac.th
ผลงานวิจัย

อ.ดร.บัณฑิต มังกิจ

ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ  
    ลาศึกษาต่อปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมหิดล (อยู่ระหว่างจัดทำวิทยานิพนธ์)
    วท.ม.(พยาธิชีววิทยา) : ม.มหิดล
    วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์) : ม.เกษตรศาสตร์  
หมายเลขโทรศัพท์   0-2942-8200-45 ต่อ 616028
หมายเลขภายในมก.   616028
e-mail   cvtpra@ku.ac.th

อ.พีระ อารีศรีสม

ผลงานวิจัย

ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ 
     Ph.D.(Biologie Santé) : Université de Montpellier
      วท.ม.(พยาธิวิทยาคลินิก) : ม.มหิดล
      วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์   0-2942-8200-45 ต่อ 616034
หมายเลขภายในมก.   616034
e-mail   cvtakk@ku.ac.th

อ.ทนพญ.ดร.อนามิกา กาญจนบรรเทิง

ผลงานวิจัย

ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ 
     ลาศึกษาต่อปริญญาเอก ณ National Pingtung University of Science and Technology
     วท.ม.(เภสัชวิทยา) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     วท.บ.(รังสีเทคนิค) : ม.มหิดล
หมายเลขโทรศัพท์   0-2942-8200-45 ต่อ 616029
หมายเลขภายในมก.   616029
e-mail   cvtspc@ku.ac.th

อ.สุพจนา เจริญสิน

ผลงานวิจัย

ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ 
    ปร.ด.(เคมี) : ม.เกษตรศาสตร์
    วท.ม.(เคมี) : ม.เกษตรศาสตร์
    วท..(เคมี) : ม.นเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์   0-2942-8200-45 ต่อ 616035
หมายเลขภายในมก.   616035
e-mail   cvtwri@ku.ac.th

อ.ดร.วิมลรัตน์  อินศวร

ผลงานวิจัย

ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ 
     วท.ด.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     วท.ม.(จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     วท.บ.(จุลชีววิทยา) : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์   0-2942-8200-45 ต่อ 616031
หมายเลขภายในมก.   616031
e-mail   cvtsrp@ku.ac.th

อ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์

ผลงานวิจัย

ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ 
     วท.ด.(ชีวเคมี) : ม.เทคโนโลยีสุรนารี
     วท.ม.(ชีวเคมี) : ม.มหิดล
     รป.บ.(บริหารรัฐกิจ) : ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
     วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) : ม.ขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์   0-2942-8200-45 ต่อ 616036
หมายเลขภายในมก.   616036

อ.ทนพญ.ดร.พรพิมล เมธีนุกูล

e-mail   cvtppm@ku.ac.th
ผลงานวิจัย   >>click<<

ตำแหน่ง
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ 
     Ph.D.(Chemistry) : University of Missouri
     M.S.(Chemistry) : University of Missouri
     วท.บ.(เคมี) : ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
หมายเลขโทรศัพท์   0-2942-8200-45 ต่อ 616033
หมายเลขภายในมก.   616033
e-mail   cvtpmp@ku.ac.th

ผศ.ดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์

ผลงานวิจัย   >>click<<

ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ 
     วท.ด.(ชีวเคมี) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     วท.บ.(ชีวเคมี) (เกียรตินิยมอันดับ 2) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    
หมายเลขโทรศัพท์   0-2942-8200-45 ต่อ 616037
หมายเลขภายในมก.   616037
e-mail   cvtsrn@ku.ac.th

อ.ดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา

ผลงานวิจัย   >>click<<

ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ 
     Ph.D.(Cell Biology) : The United Graduate School of Agricultural Sciences, Ehime University
     วท.ม.(ชีวเคมี) : ม.ขอนแก่น
     วท..(ชีวเคมี) : ม.ขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์   0-2942-8200-45 ต่อ 616032
หมายเลขภายในมก.   616032
e-mail   cvttyr@ku.ac.th

อ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น

ผลงานวิจัย

ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ 
     Ph.D.(Veterinary Science) : Yamaguchi University
     วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์) : ม.เกษตรศาสตร์
     วท.บ.(วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์) : ม.เทคโนโลยีราชมงคล
หมายเลขโทรศัพท์   0-2942-8200-45 ต่อ 616038
หมายเลขภายในมก.   616038
e-mail   cvttpp@ku.ac.th

อ.ดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์

ผลงานวิจัย

ตำแหน่ง
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ 
     Ph.D.(Medical Science) : Medical University of Vienna
     วท.ม.(อายุรศาสตร์เขตร้อน(เภสัชวิทยาคลินิก)) : ม.มหิดล
     วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) : ม.เชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์   0-2942-8200-45 ต่อ 616027
หมายเลขภายในมก.   616027
e-mail   cvtopr@ku.ac.th

ผศ.ทนพญ.ดร.อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์

ผลงานวิจัย

ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ 
     กำลังศึกษาต่อปริญญาเอกที่ JAMES COOK UNIVERSITY Australia อยู่ระหว่างตรวจประเมินวิทยานิพนธ์
     วท.ม.(พยาธิวิทยาคลินิก) : ม.มหิดล
     วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์) : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์   0-2942-8200-45 ต่อ 616030
หมายเลขภายในมก.   616030
e-mail   sbcndp@ku.ac.th

อ.นพดล ประเสริฐสินเจริญ

ผลงานวิจัย  
อาจารย์ประจำหมวดวิชาการพยาบาลสัตว์

ตำแหน่ง
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ 
     Ph.D.(Veterinary Medical Sciences) : The University of tokyo
     สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) : ม.เกษตรศาสตร์  
    
หมายเลขโทรศัพท์   0-2942-8200-45 ต่อ 616022
หมายเลขภายในมก.   616022
e-mail   cvtnkl@ku.ac.th

ผศ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ มีขนอน

ผลงานวิจัย    >>click<<
หัวหน้าหมวดวิชาการพยาบาลสัตว์
 
 

ตำแหน่ง
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ 
     Ph.D. (Natural Resource Sciences) : University of Nebraska-Lincoln, USA
     วท.ม.(เคมี) : ม.เกษตรศาสตร์
     วท..(เคมี) : ม.นเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์   0-2942-8200-45 ต่อ 616011
หมายเลขภายในมก.   616011
e-mail   cvtcns@ku.ac.th

ผศ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว

ผลงานวิจัย   >>click<<

ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ 
     ลาศึกษาต่อปริญญาโทที่ ม.เกษตรศาสตร์
     สพ.บ. : ม.เกษตรศาสตร์
    
    
หมายเลขโทรศัพท์   0-2942-8200-45 ต่อ 616025
หมายเลขภายในมก.   616025
e-mail   cvttcj@ku.ac.th

อ.น.สพ.ธิติชัย จารุเดชา

ผลงานวิจัย
   

ตำแหน่ง
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ 
        ปร.ด.(พันธุวิศวกรรม) : ม.เกษตรศาสตร์
        สพ.บ. : ม.เกษตรศาสตร์
       
หมายเลขโทรศัพท์   0-2942-8200-45 ต่อ 616003
หมายเลขภายในมก.   616003
e-mail   cvtsms@ku.ac.th

ผศ.น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต

ผลงานวิจัย   >>click<<

ตำแหน่ง
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ 
     Ph.D.(Veterinary Medical Sciences) : The University of tokyo
     สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) : ม.เกษตรศาสตร์  
    
หมายเลขโทรศัพท์   0-2942-8200-45 ต่อ 616022
หมายเลขภายในมก.   616022
e-mail   cvtnkl@ku.ac.th

ผศ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ มีขนอน

ผลงานวิจัย    >>click<<

ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ :
      ลาศึกษาต่อปริญญาเอกที่ ม.เกษตรศาสตร์
     วท.ม.(พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์) : ม.เกษตรศาสตร์
     สพ.บ. : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์   0-2942-8200-45 ต่อ 616017
หมายเลขภายในมก.   616017
e-mail   cvtnri@ku.ac.th
ผลงานวิจัย

อ.สพ.ญ.ณัฐนรี อินทอง

ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ 
     วท.ด.(วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) : ม.เกษตรศาสตร์
     
หมายเลขโทรศัพท์   0-2942-8200-45 ต่อ 616026
หมายเลขภายในมก.   616026
e-mail   cvtdmp@ku.ac.th

อ.สพ.ญ.ดร.ดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์

ผลงานวิจัย

ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ 
     ลาศึกษาต่อปริญญาเอกที่ ม.เกษตรศาสตร์
     วทม.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) : ม.เกษตรศาสตร์
     สพ.บ. : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์   0-2942-8200-45 ต่อ 616014
หมายเลขภายในมก.   616014
e-mail   cvtwns@ku.ac.th
ผลงานวิจัย

อ.น.สพ.วนัท ศรีเจริญ

ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ 
     วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) : ม.เกษตรศาสตร์
     วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) : ม.เกษตรศาสตร์
     วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) : ม.ธรรมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์   0-2942-8200-45 ต่อ 616021
หมายเลขภายในมก.   616021
e-mail   cvtswt@ku.ac.th

อ.ดร.ศราวรรณ แก้วมงคล

ผลงานวิจัย

ตำแหน่ง
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
         วท.ด.(ชีวเคมี) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
         วท.บ.(ชีวเคมี) (เกียรตินิยมอันดับ 2) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
หมายเลขโทรศัพท์   0-2942-8200-45 ต่อ 616002
หมายเลขภายในมก.   616002
e-mail    cvtwnr@ku.ac.th
ผลงานวิจัย   >>click<<

ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์

ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ 
     Doctor of Marine Science, Tokyo University of Marine Science and Technology
     วท.ม.(พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     สพ.บ. : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์   0-2942-8200-45 ต่อ 616024
หมายเลขภายในมก.   616024
e-mail   cvtsnn@ku.ac.th

อ.น.สพ.ดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ

ผลงานวิจัย

ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ 
      ปร.ด.(ปรสิตวิทยา) : ม.ขอนแก่น
      ส.พบ. : ม.ขอนแก่น
    
หมายเลขโทรศัพท์   0-2942-8200-45 ต่อ 616023
หมายเลขภายในมก.   616023
e-mail   cvtrsr@ku.ac.th

อ.น.สพ.ดร.รักศักดิ์ รักษาเคน

ผลงานวิจัย   

ตำแหน่ง
     อาจารย์
คุณวุฒิ 
     ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) : ม.เกษตรศาสตร์ 
     สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) : ม.ขอนแก่น
    
หมายเลขโทรศัพท์   0-2942-8200-45 ต่อ 616020
หมายเลขภายในมก.   616020
e-mail    cvtmts@ku.ac.th

อ.สพ.ญ.ดร.เมทิตา สัสดี

ผลงานวิจัย   
นักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง
     นักวิทยาศาสตร์
คุณวุฒิ 
     วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์) : ม.เกษตรศาสตร์
    
หมายเลขโทรศัพท์   0-2942-8200-45 ต่อ 616088
หมายเลขภายในมก.   616088
e-mail   cvtscw@ku.ac.th

นางสาวสกุลจิตร วิเชียรโชติ

ตำแหน่ง
     นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
คุณวุฒิ 
     วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์) : ม.เทคโนโลยีมหานคร
     วท.บ.(วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์) : ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สัตวศาสตร์) :
    สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก

    
หมายเลขโทรศัพท์   0-2942-8200-45 ต่อ 616081
หมายเลขภายในมก.   616081
e-mail   cvtnkn@ku.ac.th

นางสาวณัฐกาญจน์ นายมอญ

ตำแหน่ง
     นักวิทยาศาสตร์
คุณวุฒิ 
     วท.บ. (เคมี) : ม.แม่โจ้
    
    
หมายเลขโทรศัพท์   0-2942-8200-45 ต่อ 616083
หมายเลขภายในมก.   616083
e-mail   cvtkwt@ku.ac.th

นางสาวคณิศร์รวี เตชะเอื้อย

ตำแหน่ง
     นักวิทยาศาสตร์
คุณวุฒิ 
     วท..(วืทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ)
     : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม) : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ
    
หมายเลขโทรศัพท์   0-2942-8200-45 ต่อ 616083
หมายเลขภายในมก.   616083
e-mail   cvtspp@ku.ac.th

นางสาวศิริพร ปราณี

ตำแหน่ง
     นักวิทยาศาสตร์
คุณวุฒิ 
     วท.บ.(สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) : ม.ศิลปากร
    
    
หมายเลขโทรศัพท์   0-2942-8200-45 ต่อ 616083
หมายเลขภายในมก.   616083
e-mail   cvtkss@ku.ac.th

นายคมสัน สัจจะสถาพร

ตำแหน่ง
     นักวิทยาศาสตร์
คุณวุฒิ 
     วท.บ.(จุลชีววิทยา) : ม.นเรศวร
    
    
หมายเลขโทรศัพท์   0-2942-8200-45 ต่อ 616083
หมายเลขภายในมก.   616083
e-mail   cvtddk@ku.ac.th
นางสาวดวงดาว ขันบุตรศรี

ตำแหน่ง
     นักวิทยาศาสตร์
คุณวุฒิ 
     วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์) : ม.เกษตรศาสตร์
  
    
หมายเลขโทรศัพท์   0-2942-8200-45 ต่อ
หมายเลขภายในมก.  
e-mail  

นางสาวชนาภัทร  ทับทิมศรี

 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง
     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
คุณวุฒิ 
     ศศ.บ.(การจัดการภูมิสังคม) : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    
    
หมายเลขโทรศัพท์   0-2942-8200-45 ต่อ 616012
หมายเลขภายในมก.   616012
e-mail   rdimss@ku.ac.th

นางสาวมริสสา สนิทวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โครงการภาคพิเศษ สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์)

ตำแหน่ง
     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์
คุณวุฒิ 
    บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
    
    
หมายเลขโทรศัพท์   0-2942-8200-45 ต่อ 616013
หมายเลขภายในมก.   616013
e-mail  rdimss@ku.ac.th

นางสาวอัจฉรา ลัทธิ


โครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ตำแหน่ง
     นักวิทยาศาสตร์
คุณวุฒิ 
     วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์) : ม.เกษตรศาสตร์
    
    
หมายเลขโทรศัพท์   0-2942-8200-45 ต่อ 616090
หมายเลขภายในมก.   616090
e-mail   jarjarkung@hotmail.com

นายธนิสรณ์ บุญญคง

 

ตำแหน่ง
     นักวิทยาศาสตร์
คุณวุฒิ 
     วท.บ.(วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์): ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
    
    
หมายเลขโทรศัพท์   0-2942-8200-45 ต่อ 616091
หมายเลขภายในมก.   616091
e-mail  cvtpip@ku.ac.th

นางสาวพุทธิตา ประดับสุข

ตำแหน่ง
     พนักงานทั่วไป
คุณวุฒิ 
     มีความสามารถที่เหมาะสม (ป.6)
    
    
หมายเลขโทรศัพท์   0-2579-8573-5
หมายเลขภายในมก.   1043-6
e-mail  -

ายเอนก คำบู้

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

แผนปฏิบัติราชการ 10 ปี 

แผนปฏิบัติการ 4 ปี 

ระบบสารสนเทศของคณะ (FIS) 

CHE QA online

KSS

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

สโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

VTAT

KU Webmail

การจัดการความรู้

เว็บบอร์ด


© Copyright คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์