การขอตำแหน่งทางวิชาการ  

       คำสั่ง/ระเบียบ/หลักเกณฑ์/ประกาศ เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสารที่

http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/arac.php
ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ (ดาวน์โหลดเอกสาร PDF)
เอกสารประกอบการบรรยายชุดที่ 1 การเตรียมตัวเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์สืบศักดิ์ สนธิรัตน
ประธานคณะกรรมการ พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ (ดาวน์โหลดเอกสาร PDF)
อกสารประกอบการบรรยายชุดที่ 2 การเตรียมตัวเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์สืบศักดิ์ สนธิรัตน
ประธานคณะกรรมการ พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ (ดาวน์โหลดเอกสาร PDF)
เอกสารประกอบการบรรยาย การเตรียมตัวเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรี เทศผล
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและ
ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ (ดาวน์โหลดเอกสาร PDF)
เอกสารประกอบการบรรยาย การเตรียมตัวเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์
(ดาวน์โหลดเอกสาร PDF)

เอกสารประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

แบบฟอร์มยื่นขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ก.พ.อ. 03 ผศ.) (ดาวน์โหลดเอกสาร word) จำนวน 1 ชุด
แบบแสดงการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการพร้อมแนบผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี จำนวน 3 ชุด
(ดาวน์โหลดเอกสาร MS word)
เอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพดีและใช้ประกอบการสอนมาแล้ว จำนวน 3 ชุด
เอกสารรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ มก.1.14 จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลดเอกสาร MS word)
เอกสารแจ้งความประสงค์ไม่ขอทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ มก.1.15 จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลดเอกสาร MS word)
แบบประเมินผลความสามารถในการสอน เพื่อแต่งตั้งให้บุคคลคลดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (บส.1)จำนวน 1 ชุด
(ดาวน์โหลดเอกสาร MS word)
แบบสรุปผลการประเมินผลความสามารถในการสอน เพื่อแต่งตั้งให้บุคคลคลดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (บส.2)
(ดาวน์โหลดเอกสาร MS word)
แบบประเมินผลเอกสารประกอบการสอนเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (บส.3) (ดาวน์โหลดเอกสาร MS word)
แบบสรุปผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ (บส.5) (ดาวน์โหลดเอกสาร MS word)
๑๐ แผ่นซีดีรวบรวมข้อมูลข้อ 1-6 จำนวน 1 แผ่น

หมายเหตุ ผลงานทั้งหมด (1-6) ขอให้ผู้เสนอขอมีชุดสำรองไว้ด้วย 1 ชุด ส่วน ข้อมูล 6-9 คณะอนุกรรมการเป็นผู้ดำเนินการ

แบบฟอร์มยื่นขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์

แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (ก.พ.อ. 03 รศ.) (ดาวน์โหลดเอกสาร MS word) จำนวน 1 ชุด
แบบแสดงการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการพร้อมแนบผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี จำนวน 3 ชุด
 (ดาวน์โหลดเอกสาร MS word)
เอกสารคำสอนที่มีคุณภาพดีและใช้ประกอบการสอนมาแล้ว จำนวน 3 ชุด
เอกสารรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ มก.1.14 จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลดเอกสาร MS word)
เอกสารแจ้งความประสงค์ไม่ขอทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ มก.1.15 จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลดเอกสาร MS word)
แบบประเมินผลความสามารถในการสอน เพื่อแต่งตั้งให้บุคคลคลดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (บส.1)จำนวน 1 ชุด
 (ดาวน์โหลดเอกสาร MS word)
แบบสรุปผลการประเมินผลความสามารถในการสอน เพื่อแต่งตั้งให้บุคคลคลดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (บส.2)
(ดาวน์โหลดเอกสาร MS word)
แบบประเมินผลเอกสารคำสอนเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (บส.4) (ดาวน์โหลดเอกสาร MS word)
แบบสรุปผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ (บส.5) (ดาวน์โหลดเอกสาร MS word)
๑๐ แผ่นซีดีรวบรวมข้อมูลข้อ 1-6 จำนวน 1 แผ่น
หมายเหตุ ผลงานทั้งหมด (1-6) ขอให้ผู้เสนอขอมีชุดสำรองไว้ด้วย 1 ชุด ส่วน ข้อมูล 6-9 คณะอนุกรรมการเป็นผู้ดำเนินการ

ระเบียบและประกาศที่สำคัญ

การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาวารสารสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2557

เอกสารประกอบการขอประเมินผลการสอน (กรณีสอบสอนเก็บไว้และรอยื่นเอกสารขอตำแหน่งทางวิชาการภายใน ๒ ปี)

แบบเสนอขอประเมินผลการสอน (แบบที่ 1) จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลดเอกสาร MS word)
แบบประวัติส่วนตัวและภาระงานสอน (แบบที่ 4) จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลดเอกสาร MS word)
เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอนที่มีคุณภาพดีและใช้ประกอบการสอนมาแล้ว จำนวน 3 ชุด
(ดาวน์โหลดหน้าปกเอกสาร MS word)

ระบบการติดตามความก้าวหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ท่านสามารถติดตามความก้าวหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ ของท่านได้ที่เวปไซต์กองการเจ้าหน้าที่

 (http://www.person.ku.ac.th/person_nap/report4.php)