New Document คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 โฮมเพจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       

ข่าวจาก www.norsorpor.com :
 
New Document
» ที่ติดต่อคณะ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
0-2579-8573-5
0-2579-0113 ต่อ 1044
0-2579-8571
ภายใน 1043-6
vettech@ku.ac.th
แผนที่คณะ

 ขณะนี้มีผู้ online 4 คน
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

  ลิงค์ด่วน

 

 

 

  รวมภาพกิจกรรม

วิดิทัศน์แนะนำคณะ

แผ่นพับแนะนำคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 

     เอกลักษณ์ :: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

     อัตลักษณ์ :: สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

     ปรัชญา :: สถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางความรู้และความชำนาญในการตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ตลอดจนงานด้านการพยาบาลสัตว์

     วิสัยทัศน์ :: สถาบันชั้นนำด้านการตรวจวิเคราะห์ และการพยาบาลสัตว์

     พันธกิจ :: มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่มีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม ผลิตงานวิจัยทางด้านการชันสูตรโรค การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในระดับสากลหรืออ้างอิงได้ ตลอดจนด้านการพยาบาลสัตว์ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ชี้นำและสร้างความเข้มแข็งสู่สังคม ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้

     คุณลักษณะ :: เด่นงานพยาบาล ชำนาญการตรวจวิเคราะห์

ข่าว/กิจกรรมต่างๆ    [ ค้นหา | สำหรับเจ้าหน้าที่ ]   
 ข่าวประชาสัมพันธ์ [3] 
 ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการวันทำความสะอาดและพัฒนาสุนทรียภาพ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557 วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00-14.30 น. ณ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ [25 พ.ค. 2558] [Views 12] 
 ขอเชิญร่วมให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของสำนักงานประกันคุณภาพ [19 พ.ค. 2558] [Views 50] 
 หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ [30 มี.ค. 2558] [Views 112] 

 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา [0] 

 ข่าวงานวิจัย/บริการวิชาการ [6] 
 ATTENTION : INVITATION TO NOVEL RESEARCH AND INNOVATION COMPETITION (NRIC) 2015 [06 พ.ค. 2558] [Views 41] 
 โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่าง ไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2559-2560 [01 พ.ค. 2558] [Views 49] 
 ประกาศเรื่อง พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 [30 เม.ย. 2558] [Views 44] 
 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลงานนวัตกรรมและความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการนวัตกรรม [20 เม.ย. 2558] [Views 63] 
 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 'Advance Technology Know-how (Patent) Documents Searching' ด้านนาโนเทคโนโลยี [06 ม.ค. 2558] [Views 231] 
   ดู ข่าวงานวิจัย/บริการวิชาการทั้งหมด

 ข่าวรับสมัครงาน [18] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร [26 พ.ค. 2558] [Views 21] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ (ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร) [12 พ.ค. 2558] [Views 68] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ (ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์) [27 เม.ย. 2558] [Views 110] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (วุฒิ ปวส.) [27 เม.ย. 2558] [Views 84] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาโท [22 เม.ย. 2558] [Views 142] 
   ดู ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

 ข่าวการศึกษา [3] 
 ประกาศ คะแนนสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 วิชาสัตว์เลี้ยงแสนรัก (Lovely Pet) รหัสวิชา 01600132 [07 เม.ย. 2558] [Views 194] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 [30 มี.ค. 2558] [Views 171] 
 กำหนดการสอบกลางภาค ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2557 วิชาสัตว์เลี้ยงแสนรัก (Lovely Pets) รหัสวิชา 01600132 [12 มี.ค. 2558] [Views 170] 

 ข่าวกิจการนิสิต [0] 

 ภาพข่าวกิจกรรม [0] 

 ข่าววิเทศสัมพันธ์ [30] 
 ทุน UNESCO/People's Republic of China - The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme, 2015 -2016 [25 พ.ค. 2558] [Views 10] 
 Keele University Asia Programmes for International School Teachers - Opening Evening in Bangkok [20 พ.ค. 2558] [Views 15] 
 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรํฐบาลออสเตรเลีย [11 พ.ค. 2558] [Views 36] 
 การจัดสัมมนาและแสดงสินค้า [11 พ.ค. 2558] [Views 30] 
 Invitation to Student Conference in HKUST on bahalf of HKUST Student Union [30 เม.ย. 2558] [Views 52] 
   ดู ข่าววิเทศสัมพันธ์ทั้งหมด

 ข่าวจากสโมสรนิสิต [0] 

สายตรงคณบดี

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

แผนปฏิบัติราชการ 10 ปี 

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2557 

ระบบสารสนเทศของคณะ (FIS) 

CHE QA online

KSS

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

สโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

VTAT

KU Webmail

การจัดการความรู้

เว็บบอร์ด


© Copyright คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์