New Document คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 โฮมเพจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       

ข่าวจาก www.norsorpor.com :
 
 New Document
» ที่ติดต่อคณะ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
0-2579-8573-5
0-2579-0113 ต่อ 1044
0-2579-8571
ภายใน 1043-6
vettech@ku.ac.th
แผนที่คณะ

 ขณะนี้มีผู้ online 3 คน
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

  ลิงค์ด่วน

 

 

 

  รวมภาพกิจกรรม

วิดิทัศน์แนะนำคณะ

แผ่นพับแนะนำคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 

     เอกลักษณ์ :: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

     อัตลักษณ์ :: สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

     ปรัชญา :: สถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางความรู้และความชำนาญในการตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ตลอดจนงานด้านการพยาบาลสัตว์

     วิสัยทัศน์ :: สถาบันชั้นนำด้านการตรวจวิเคราะห์ และการพยาบาลสัตว์

     พันธกิจ :: มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่มีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม ผลิตงานวิจัยทางด้านการชันสูตรโรค การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในระดับสากลหรืออ้างอิงได้ ตลอดจนด้านการพยาบาลสัตว์ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ชี้นำและสร้างความเข้มแข็งสู่สังคม ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้

     คุณลักษณะ :: เด่นงานพยาบาล ชำนาญการตรวจวิเคราะห์

ข่าว/กิจกรรมต่างๆ    [ ค้นหา | สำหรับเจ้าหน้าที่ ]   
 ข่าวประชาสัมพันธ์ [8] 
 ขอแจ้งเวลาเปิด-ปิดประตูเข้า-ออกมหาวิทยาลัย และประตูช่องทางบนถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ [26 ส.ค. 2558] [Views 9] 
 กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ มก. ขอความร่วมมือการควบคุมสุนัขภายในเกษตรกลางบางเขน [29 ก.ค. 2558] [Views 58] 
 กองยานพานะอาคารและสถานที่ ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการการถวายความปลอดภัยในวันจัดกิจกรรม Bike for MOM [29 ก.ค. 2558] [Views 58] 
 รูปแบบหนังสือสารบรรณ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ [21 ก.ค. 2558] [Views 71] 
 การไฟฟ้านครหลวงเขตบางเขนจะทำการ งดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในวันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 58 เพื่อทำการปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ เพื่อเตรียมงาน BIKE FOR MOM [17 ก.ค. 2558] [Views 73] 
   ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา [0] 

 ข่าวงานวิจัย/บริการวิชาการ [6] 
 ATTENTION : INVITATION TO NOVEL RESEARCH AND INNOVATION COMPETITION (NRIC) 2015 [06 พ.ค. 2558] [Views 168] 
 โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่าง ไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2559-2560 [01 พ.ค. 2558] [Views 201] 
 ประกาศเรื่อง พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 [30 เม.ย. 2558] [Views 184] 
 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลงานนวัตกรรมและความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการนวัตกรรม [20 เม.ย. 2558] [Views 204] 
 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 'Advance Technology Know-how (Patent) Documents Searching' ด้านนาโนเทคโนโลยี [06 ม.ค. 2558] [Views 370] 
   ดู ข่าวงานวิจัย/บริการวิชาการทั้งหมด

 ข่าวรับสมัครงาน [35] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ [25 ส.ค. 2558] [Views 28] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 1 อัตรา [13 ส.ค. 2558] [Views 487] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ [05 ส.ค. 2558] [Views 108] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งพนักงานนักวิทยาศาสตร์) [04 ส.ค. 2558] [Views 97] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ (ตำแหน่งพนักงานนักวิทยาศาสตร์) [23 ก.ค. 2558] [Views 127] 
   ดู ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

 ข่าวการศึกษา [6] 
 ประชาสัมพันธ์กำหนดการการจัดการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ [28 ก.ค. 2558] [Views 75] 
 กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครองประจำปีการศึกษา2558 [21 ก.ค. 2558] [Views 95] 
 ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ในระบบโครงการรับตรง และโควต้าต่างๆ มารายงานตัวและรับเอกสารมอบตัวนิสิตใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ [02 มิ.ย. 2558] [Views 295] 
 ประกาศ คะแนนสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 วิชาสัตว์เลี้ยงแสนรัก (Lovely Pet) รหัสวิชา 01600132 [07 เม.ย. 2558] [Views 376] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 [30 มี.ค. 2558] [Views 378] 
   ดู ข่าวการศึกษาทั้งหมด

 ข่าวกิจการนิสิต [4] 
 ขอประชาสัมพันธ์การจัดจำหน่ายชุดแต่งกายเรียนรายวิชากิจกรรมพลศึกษา [26 ส.ค. 2558] [Views 8] 
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ [21 ส.ค. 2558] [Views 22] 
 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 20 ประจำปี 2558 และการแข่งขันอินเตอร์เนชั่นแนล เชียร์ ชาเลนจ์ 2015 [21 ส.ค. 2558] [Views 17] 
 ประชาสัมพันธ์เงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 [10 ส.ค. 2558] [Views 28] 

 ภาพข่าวกิจกรรม [0] 

 ข่าววิเทศสัมพันธ์ [49] 
 ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 12 'The Twelfth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society' [17 ส.ค. 2558] [Views 22] 
 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น (ภาคฤดูใบไม้ผลิ 2559) [17 ส.ค. 2558] [Views 22] 
 รายงาน 'Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Education in the US and Its Translational Approaches to Thailand' [11 ส.ค. 2558] [Views 35] 
 Convention For Young Administrators In Asean Universities : 1th -14th September 2015 [11 ส.ค. 2558] [Views 37] 
 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Tokyo University of Agriculture (TUA) ประเทศญี่ปุ่น [11 ส.ค. 2558] [Views 31] 
   ดู ข่าววิเทศสัมพันธ์ทั้งหมด

 ข่าวจากสโมสรนิสิต [0] 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

แผนปฏิบัติราชการ 10 ปี 

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2557 

ระบบสารสนเทศของคณะ (FIS) 

CHE QA online

KSS

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

สโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

VTAT

KU Webmail

การจัดการความรู้

เว็บบอร์ด


© Copyright คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์