New Document คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 โฮมเพจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       

ข่าวจาก www.norsorpor.com :
 
New Document
» ที่ติดต่อคณะ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
0-2579-8573-5
0-2579-0113 ต่อ 1044
0-2579-8571
ภายใน 1043-6
vettech@ku.ac.th
แผนที่คณะ

 ขณะนี้มีผู้ online 1 คน
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

  ลิงค์ด่วน

 

 

 

  รวมภาพกิจกรรม

วิดิทัศน์แนะนำคณะ

แผ่นพับแนะนำคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 

     เอกลักษณ์ :: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

     อัตลักษณ์ :: สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

     ปรัชญา :: สถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางความรู้และความชำนาญในการตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ตลอดจนงานด้านการพยาบาลสัตว์

     วิสัยทัศน์ :: สถาบันชั้นนำด้านการตรวจวิเคราะห์ และการพยาบาลสัตว์

     พันธกิจ :: มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่มีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม ผลิตงานวิจัยทางด้านการชันสูตรโรค การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในระดับสากลหรืออ้างอิงได้ ตลอดจนด้านการพยาบาลสัตว์ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ชี้นำและสร้างความเข้มแข็งสู่สังคม ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้

     คุณลักษณะ :: เด่นงานพยาบาล ชำนาญการตรวจวิเคราะห์

ข่าว/กิจกรรมต่างๆ    [ ค้นหา | สำหรับเจ้าหน้าที่ ]   
 ข่าวประชาสัมพันธ์ [61] 
 ผงโรยข้าวคลุกสำหรับสุนัขผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพ [10 เม.ย. 2557] [Views 25] 
 ขอเรียนเชิญบุคลากรและผู้สนใจเข้าฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Writing Research Proposal: The Key Success Factors  [04 เม.ย. 2557] [Views 23] 
 ผงโรยข้าวเสริมแคลเซียมสำหรับสุนัข สติกเกอร์ระงับกลิ่นเท้า [03 เม.ย. 2557] [Views 31] 
 ข่าวจากหนังสือพิมพ์ [31 มี.ค. 2557] [Views 26] 
 ขอเชิญชมการแสดงดนตรีไทย "ศิลปินแห่งชาติ สรรค์สร้างเพลงเกษตร" ในวันศุกร์ที่ 7 มี.ค.57 [05 มี.ค. 2557] [Views 31] 
   ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา [46] 
 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะสแตนเลสพร้อมเก้าอี้ จำนวน 10 ชุด (1 ชุด มีโต๊ะ 1 โต๊ะ เก้าอี้ 6 ตัว) เลขที่ ส.10/2557 [18 เม.ย. 2557] [Views 4] 
 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่องสอบราคาซื้อเก้าอี้ห้องปฏิบัติการ จำนวน ๕๐ ตัว เลขที่ ส.๙/๒๕๕๗  [17 เม.ย. 2557] [Views 9] 
 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องสอบราคาซื้อชุดเครื่องส่งถ่ายยีนด้วยกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด เลขที่ ส.๘/๒๕๕๗ [08 เม.ย. 2557] [Views 27] 
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอุลตราซาวด์พร้อมกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง [04 เม.ย. 2557] [Views 24] 
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดมยาสลบสัตว์เล็กพร้อมชุด scavenging จำนวน 2 เครื่อง [03 เม.ย. 2557] [Views 26] 
   ดู ข่าวสอบราคา/ประกวดราคาทั้งหมด

 ข่าวงานวิจัย/บริการวิชาการ [83] 
 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ 'วลัยลักษณ์วิจัย' ครั้งที่ 6 [08 เม.ย. 2557] [Views 14] 
 ขอความร่วมมือประกาศและประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลไบโอลาสโก้ ประเทศไทย (ฺBioLASCO Thailand Award) ประจำปี 2557 สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นที่ใช้สัตว์ [08 เม.ย. 2557] [Views 18] 
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. [21 มี.ค. 2557] [Views 26] 
 ขอเชิญเข้าร่วมเวทีเสวนา THAIST Forum ครั้งที่ 5(1/2557) และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [21 มี.ค. 2557] [Views 28] 
 ข่าว "ผงโรยข้าวคลุกสุนัข" สร้างสารอาหาร-ลดความเครียด [20 มี.ค. 2557] [Views 42] 
   ดู ข่าวงานวิจัย/บริการวิชาการทั้งหมด

 ข่าวรับสมัครงาน [91] 
 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา [04 เม.ย. 2557] [Views 51] 
 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ [28 มี.ค. 2557] [Views 44] 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ (ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์) [26 มี.ค. 2557] [Views 38] 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ (ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์) [21 มี.ค. 2557] [Views 42] 
 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา [27 ก.พ. 2557] [Views 108] 
   ดู ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

 ข่าวการศึกษา [26] 
 สอบแข่งขันทุนรัฐบาลประจำปี 2557 [25 พ.ย. 2556] [Views 118] 
 ประชาสัมพันธ์ทุนอดุลย์-จินตนาธนาลงกรณ์ ประจำปี 2556 [08 ส.ค. 2556] [Views 183] 
 สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรองคุณวุฒิสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [15 ม.ค. 2553] [Views 424] 
 ทุนการศึกษาจากรัฐบาลอินโดนีเซีย ระดับปริญญาโท สำหรับนักศึกษาไทย [25 ม.ค. 2555] [Views 286] 
 ขั้นตอนในการดำเนินการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัย กรณีนิสิตส่อทุจริตหรือทุจริตในการสอบ [27 ธ.ค. 2554] [Views 250] 
   ดู ข่าวการศึกษาทั้งหมด

 ข่าวกิจการนิสิต [39] 
 กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2556 [19 เม.ย. 2556] [Views 323] 
 นิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก. คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)  [28 มี.ค. 2556] [Views 284] 
 ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตน้องใหม่ทราบในวันรายงานตัว ในโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ [19 มี.ค. 2556] [Views 338] 
 ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2555 [18 เม.ย. 2554] [Views 259] 
 ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [25 ก.พ. 2553] [Views 298] 
   ดู ข่าวกิจการนิสิตทั้งหมด

 ภาพข่าวกิจกรรม [83] 
 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน [04 ธ.ค. 2555] [Views 250] 
 งานวันเกษตรฯรวมใจหาบ้านใหม่ให้สุนัขจร ครั้งที่ 7 [11 มิ.ย. 2555] [Views 273] 
 สาธิตอาหารสุนัขทำเองได้ [31 พ.ค. 2555] [Views 328] 
 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง [23 พ.ค. 2555] [Views 277] 
 วันแถลงข่าวงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2555 [17 พ.ค. 2555] [Views 247] 
   ดู ภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

 ข่าววิเทศสัมพันธ์ [121] 
 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557-2558 จาก National Chung Hsing University ไต้หวัน [03 เม.ย. 2557] [Views 21] 
 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี่ [18 มี.ค. 2557] [Views 35] 
 ทุนการศึกษาและทุนวิจัยของรัฐบาลออสเตรเลีย (Endeavour Scholarships and Fellowships) [13 มี.ค. 2557] [Views 30] 
 ขอนำส่งข้อมูล University Mobility in Asia and Pacific [13 มี.ค. 2557] [Views 26] 
 ประชาสัมพันธ์ ทุน 2014 Korean Government Scholarship Program [04 มี.ค. 2557] [Views 34] 
   ดู ข่าววิเทศสัมพันธ์ทั้งหมด

 ข่าวจากสโมสรนิสิต [0] 

สายตรงคณบดี

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

แผนปฏิบัติราชการ 10 ปี 

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2557 

CHE QA online

KSS

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

สโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

VTAT

KU Webmail

การจัดการความรู้

เว็บบอร์ด


© Copyright คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์