New Document คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 โฮมเพจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       

ข่าวจาก www.norsorpor.com :
 
New Document
» ที่ติดต่อคณะ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
0-2579-8573-5
0-2579-0113 ต่อ 1044
0-2579-8571
ภายใน 1043-6
vettech@ku.ac.th
แผนที่คณะ

 ขณะนี้มีผู้ online 3 คน
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

  ลิงค์ด่วน

 

 

 

  รวมภาพกิจกรรม

วิดิทัศน์แนะนำคณะ

แผ่นพับแนะนำคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 

     เอกลักษณ์ :: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

     อัตลักษณ์ :: สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

     ปรัชญา :: สถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางความรู้และความชำนาญในการตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ตลอดจนงานด้านการพยาบาลสัตว์

     วิสัยทัศน์ :: สถาบันชั้นนำด้านการตรวจวิเคราะห์ และการพยาบาลสัตว์

     พันธกิจ :: มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่มีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม ผลิตงานวิจัยทางด้านการชันสูตรโรค การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในระดับสากลหรืออ้างอิงได้ ตลอดจนด้านการพยาบาลสัตว์ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ชี้นำและสร้างความเข้มแข็งสู่สังคม ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้

     คุณลักษณะ :: เด่นงานพยาบาล ชำนาญการตรวจวิเคราะห์

ข่าว/กิจกรรมต่างๆ    [ ค้นหา | สำหรับเจ้าหน้าที่ ]   
 ข่าวประชาสัมพันธ์ [67] 
 แจ้งกำหนดการปิดระบบเครือข่ายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เสาร์ที่ 30 ส.ค. 57 เวลา 22.00 - 24.00 น. เสาร์ที่ 6 ก.ย. 57 เวลา 22.00-24.00 น. [28 ส.ค. 2557] [Views 37] 
 ประชาสัมพันธ์ของที่ระลึกครบรอบ 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [19 ส.ค. 2557] [Views 49] 
 ขอเชิญนิสิต บุคลากรคณะฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักคิดทางศาสนธรรม ณ วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร และวัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 [09 ก.ค. 2557] [Views 83] 
 ขอเชิญนิสิต บุคลากรคณะฯ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ ปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิต) [27 มิ.ย. 2557] [Views 96] 
 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่สัตว์เลี้ยง วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2557 [19 มิ.ย. 2557] [Views 362] 
   ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา [52] 
 ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต [02 ก.ย. 2557] [Views 25] 
 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจวัดปริมาณก๊าซในเลือด 1 เครื่อง เลขที่ ส.15/2557 [19 พ.ค. 2557] [Views 146] 
 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจวัดค่าการแข็งตัวของเลือด 1 เครื่อง เลขที่ ส.11/2557 [01 พ.ค. 2557] [Views 152] 
 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะสแตนเลสพร้อมเก้าอี้ จำนวน 10 ชุด (1 ชุด มีโต๊ะ 1 โต๊ะ เก้าอี้ 6 ตัว) เลขที่ ส.10/2557 [18 เม.ย. 2557] [Views 104] 
 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่องสอบราคาซื้อเก้าอี้ห้องปฏิบัติการ จำนวน ๕๐ ตัว เลขที่ ส.๙/๒๕๕๗  [17 เม.ย. 2557] [Views 127] 
   ดู ข่าวสอบราคา/ประกวดราคาทั้งหมด

 ข่าวงานวิจัย/บริการวิชาการ [88] 
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 3 rd ICADA 2014--SSIS [29 ส.ค. 2557] [Views 32] 
 ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2558 (FY 2015) [29 ส.ค. 2557] [Views 34] 
 การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2559 [29 ส.ค. 2557] [Views 29] 
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ The First International Conference on Complementary Therapy for Cancer and Diseases (1st CTCD) [14 ส.ค. 2557] [Views 43] 
 ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 21 พ.ศ.2557 [14 ส.ค. 2557] [Views 46] 
   ดู ข่าวงานวิจัย/บริการวิชาการทั้งหมด

 ข่าวรับสมัครงาน [107] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้(ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์) [25 ส.ค. 2557] [Views 102] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่(ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์) [21 ส.ค. 2557] [Views 65] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ [08 ส.ค. 2557] [Views 78] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ [06 ส.ค. 2557] [Views 63] 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ (ตำแหน่งพนักงานทั่วไป) [04 ส.ค. 2557] [Views 63] 
   ดู ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

 ข่าวการศึกษา [29] 
 ประกาศรายชื่อผู้ติดสำรองที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557 โดยวิธีรับตรง (รอบที่ 2) [08 ก.ค. 2557] [Views 123] 
 ประกาศ รายชื่อผู้ติดสำรองที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557 โดยวิธีรับตรง [09 มิ.ย. 2557] [Views 263] 
 สอบแข่งขันทุนรัฐบาลประจำปี 2557 [25 พ.ย. 2556] [Views 307] 
 ประชาสัมพันธ์ทุนอดุลย์-จินตนาธนาลงกรณ์ ประจำปี 2556 [08 ส.ค. 2556] [Views 316] 
 สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรองคุณวุฒิสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [15 ม.ค. 2553] [Views 596] 
   ดู ข่าวการศึกษาทั้งหมด

 ข่าวกิจการนิสิต [46] 
 ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ของมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [14 ส.ค. 2557] [Views 52] 
 ประชาสัมพันธ์เงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 [08 ส.ค. 2557] [Views 38] 
 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ให้ปริญญาแก่นิสิต [04 ส.ค. 2557] [Views 48] 
 กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2557 [30 ก.ค. 2557] [Views 64] 
 กำหนดการนำเสนอฝึกงานของนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ [11 มิ.ย. 2557] [Views 147] 
   ดู ข่าวกิจการนิสิตทั้งหมด

 ภาพข่าวกิจกรรม [83] 
 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน [04 ธ.ค. 2555] [Views 390] 
 งานวันเกษตรฯรวมใจหาบ้านใหม่ให้สุนัขจร ครั้งที่ 7 [11 มิ.ย. 2555] [Views 407] 
 สาธิตอาหารสุนัขทำเองได้ [31 พ.ค. 2555] [Views 484] 
 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง [23 พ.ค. 2555] [Views 421] 
 วันแถลงข่าวงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2555 [17 พ.ค. 2555] [Views 380] 
   ดู ภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

 ข่าววิเทศสัมพันธ์ [151] 
 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ผลิ ปีการศึกษา 2558 จาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น [28 ส.ค. 2557] [Views 36] 
 ประชาสัมพันธ์ทุนและเปลี่ยนจากสหภาพยุโรป [22 ส.ค. 2557] [Views 53] 
 ข้อมูล DAAD Scholarships 2015/2016 [19 ส.ค. 2557] [Views 45] 
 ประชาสัมพันธ์เพื่อเสนอข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้องสมัครเข้ารับรางวัล SEAMEO-JAPAN Education for Sustainable Development (ESD) Award ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ Fostering Global Citizenship for Sustainable [04 ส.ค. 2557] [Views 55] 
 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเม็กซิโกจะมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสัญชาติไทยที่มีความรู้ภาษาสเปน และประสงค์จะร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีหริอปริญญาโทระยะสั้น [04 ส.ค. 2557] [Views 47] 
   ดู ข่าววิเทศสัมพันธ์ทั้งหมด

 ข่าวจากสโมสรนิสิต [0] 

สายตรงคณบดี

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

แผนปฏิบัติราชการ 10 ปี 

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2557 

ระบบสารสนเทศของคณะ (FIS) 

CHE QA online

KSS

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

สโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

VTAT

KU Webmail

การจัดการความรู้

เว็บบอร์ด


© Copyright คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์