New Document คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 โฮมเพจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       

ข่าวจาก www.norsorpor.com :
 
 New Document
» ที่ติดต่อคณะ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
0-2579-8573-5
0-2579-0113 ต่อ 1044
0-2579-8571
ภายใน 1043-6
vettech@ku.ac.th
แผนที่คณะ

 ขณะนี้มีผู้ online 1 คน
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

  ลิงค์ด่วน

 

 

 

  รวมภาพกิจกรรม

วิดิทัศน์แนะนำคณะ

แผ่นพับแนะนำคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 

     เอกลักษณ์ :: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

     อัตลักษณ์ :: สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

     ปรัชญา :: สถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางความรู้และความชำนาญในการตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ตลอดจนงานด้านการพยาบาลสัตว์

     วิสัยทัศน์ :: สถาบันชั้นนำด้านการตรวจวิเคราะห์ และการพยาบาลสัตว์

     พันธกิจ :: มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่มีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม ผลิตงานวิจัยทางด้านการชันสูตรโรค การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในระดับสากลหรืออ้างอิงได้ ตลอดจนด้านการพยาบาลสัตว์ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ชี้นำและสร้างความเข้มแข็งสู่สังคม ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้

     คุณลักษณะ :: เด่นงานพยาบาล ชำนาญการตรวจวิเคราะห์

ข่าว/กิจกรรมต่างๆ    [ ค้นหา | สำหรับเจ้าหน้าที่ ]   
 ข่าวประชาสัมพันธ์ [13] 
 ขอเชิญส่งผลงานและรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Award 2016 [19 พ.ย. 2558] [Views 17] 
 แจ้งกำหนดปรับปรุงระบบเครือข่ายนนทรีเน็ต [21 ก.ย. 2558] [Views 87] 
 แจ้งการทดสอบอุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Router) ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อระบบเครือข่าย ของหน่วยงาน [04 ก.ย. 2558] [Views 102] 
 ขอแจ้งเวลาเปิด-ปิดประตูเข้า-ออกมหาวิทยาลัย และประตูช่องทางบนถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ [26 ส.ค. 2558] [Views 124] 
 กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ มก. ขอความร่วมมือการควบคุมสุนัขภายในเกษตรกลางบางเขน [29 ก.ค. 2558] [Views 159] 
   ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา [2] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ [31 ส.ค. 2558] [Views 137] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 436 ชุด [31 ส.ค. 2558] [Views 117] 

 ข่าวงานวิจัย/บริการวิชาการ [6] 
 ATTENTION : INVITATION TO NOVEL RESEARCH AND INNOVATION COMPETITION (NRIC) 2015 [06 พ.ค. 2558] [Views 270] 
 โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่าง ไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2559-2560 [01 พ.ค. 2558] [Views 296] 
 ประกาศเรื่อง พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 [30 เม.ย. 2558] [Views 282] 
 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลงานนวัตกรรมและความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการนวัตกรรม [20 เม.ย. 2558] [Views 299] 
 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 'Advance Technology Know-how (Patent) Documents Searching' ด้านนาโนเทคโนโลยี [06 ม.ค. 2558] [Views 463] 
   ดู ข่าวงานวิจัย/บริการวิชาการทั้งหมด

 ข่าวรับสมัครงาน [40] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ [17 พ.ย. 2558] [Views 44] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย [08 ต.ค. 2558] [Views 152] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ (ตำแหน่งบุคลากร) [15 ก.ย. 2558] [Views 421] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ [15 ก.ย. 2558] [Views 215] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งบุคลากร [08 ก.ย. 2558] [Views 406] 
   ดู ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

 ข่าวการศึกษา [9] 
 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดวันทดสอบและวันประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ KU-EPT ครั้งที่ 4/2558 [13 พ.ย. 2558] [Views 23] 
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission) ประจำปีการศึกษา 2559 [10 พ.ย. 2558] [Views 34] 
 ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในแบบฟอร์มใบสมัครเข้าศึกษาสำหรับนิสิตต่างชาติ [23 ก.ย. 2558] [Views 70] 
 ประชาสัมพันธ์กำหนดการการจัดการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ [28 ก.ค. 2558] [Views 169] 
 กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครองประจำปีการศึกษา2558 [21 ก.ค. 2558] [Views 190] 
   ดู ข่าวการศึกษาทั้งหมด

 ข่าวกิจการนิสิต [19] 
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวแก่นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [24 พ.ย. 2558] [Views 7] 
 ประชาสัมพันธ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [24 พ.ย. 2558] [Views 8] 
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา สมัคร เพื่อคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 9 [23 พ.ย. 2558] [Views 11] 
 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2559 [17 พ.ย. 2558] [Views 40] 
 ประชาสัมพันธ์การประกวดมารยาทไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2558 [15 ต.ค. 2558] [Views 44] 
   ดู ข่าวกิจการนิสิตทั้งหมด

 ภาพข่าวกิจกรรม [1] 
 กิจกรรมการบรรยายหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิต ในวันที่ 7 ก.ค. 2557 [09 มิ.ย. 2557] [Views 84] 

 ข่าววิเทศสัมพันธ์ [77] 
 ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น(ฤดูใบไม้ผลิ) 2016 จาก Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น [24 พ.ย. 2558] [Views 7] 
 เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท จาก The Okazaki Kaheita International Scholarship Foundation ประจำปี 2559 [16 พ.ย. 2558] [Views 22] 
 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 'Hokkaido University President's Fellowship 2016' จาก Hokkaido University [16 พ.ย. 2558] [Views 20] 
 กำหนดจัดโครงการ FEALAC University Discovery Year ระหว่าง วันที่ 4 มกราคม ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 [13 พ.ย. 2558] [Views 21] 
 ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง 'เรียนฟรีที่ยุโรปกับทุน ERASMUS+ ' [13 พ.ย. 2558] [Views 26] 
   ดู ข่าววิเทศสัมพันธ์ทั้งหมด

 ข่าวจากสโมสรนิสิต [0] 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

แผนปฏิบัติราชการ 10 ปี 

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2557 

ระบบสารสนเทศของคณะ (FIS) 

CHE QA online

KSS

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

สโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

VTAT

KU Webmail

การจัดการความรู้

เว็บบอร์ด


© Copyright คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์