New Document คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 โฮมเพจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       

ข่าวจาก www.norsorpor.com :
 
New Document
» ที่ติดต่อคณะ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
0-2579-8573-5
0-2579-0113 ต่อ 1044
0-2579-8571
ภายใน 1043-6
vettech@ku.ac.th
แผนที่คณะ

 ขณะนี้มีผู้ online 2 คน
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

  ลิงค์ด่วน

 

 

 

  รวมภาพกิจกรรม

วิดิทัศน์แนะนำคณะ

แผ่นพับแนะนำคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 

     เอกลักษณ์ :: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

     อัตลักษณ์ :: สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

     ปรัชญา :: สถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางความรู้และความชำนาญในการตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ตลอดจนงานด้านการพยาบาลสัตว์

     วิสัยทัศน์ :: สถาบันชั้นนำด้านการตรวจวิเคราะห์ และการพยาบาลสัตว์

     พันธกิจ :: มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่มีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม ผลิตงานวิจัยทางด้านการชันสูตรโรค การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในระดับสากลหรืออ้างอิงได้ ตลอดจนด้านการพยาบาลสัตว์ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ชี้นำและสร้างความเข้มแข็งสู่สังคม ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้

     คุณลักษณะ :: เด่นงานพยาบาล ชำนาญการตรวจวิเคราะห์

ข่าว/กิจกรรมต่างๆ    [ ค้นหา | สำหรับเจ้าหน้าที่ ]   
 ข่าวประชาสัมพันธ์ [1] 
 หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ [30 มี.ค. 2558] [Views 13] 

 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา [0] 

 ข่าวงานวิจัย/บริการวิชาการ [2] 
 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 'Advance Technology Know-how (Patent) Documents Searching' ด้านนาโนเทคโนโลยี [06 ม.ค. 2558] [Views 150] 
 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา The right leads for a GREAT future [06 ม.ค. 2558] [Views 143] 

 ข่าวรับสมัครงาน [12] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ (ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (วุฒิปริญญาโท)) [20 มี.ค. 2558] [Views 100] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา [19 มี.ค. 2558] [Views 109] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ [16 มี.ค. 2558] [Views 121] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (วุฒิปริญญาโท) [16 มี.ค. 2558] [Views 121] 
 ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (วุฒิ ปวส.) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร [10 มี.ค. 2558] [Views 202] 
   ดู ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

 ข่าวการศึกษา [2] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 [30 มี.ค. 2558] [Views 23] 
 กำหนดการสอบกลางภาค ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2557 วิชาสัตว์เลี้ยงแสนรัก (Lovely Pets) รหัสวิชา 01600132 [12 มี.ค. 2558] [Views 59] 

 ข่าวกิจการนิสิต [0] 

 ภาพข่าวกิจกรรม [0] 

 ข่าววิเทศสัมพันธ์ [16] 
 The application deadline for Master program in Department of Life Science, Fu Jen Catholic University (Taiwan) is on April 13, 2015 [27 มี.ค. 2558] [Views 11] 
 ทุนรัฐบาลอินโดนีเซีย [25 มี.ค. 2558] [Views 17] 
 ด้วยกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า ราชอาณาจักรบาห์เรนจะเป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการการศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ (ฺBahrain Education and Training International Exhibition : EDUTEX) ประจำปี 2558 จึงขอเชิญชวนสถาบั [13 มี.ค. 2558] [Views 40] 
 ด้วยรัฐบาลฮ่องกงร่วมกับ Humanitarian Affairs สหราชอาณาจักรกำหนดจัดงาน 6th University Scholars Leadership Symposium (USL) ภายใต้หัวข้อ Enrich. Educate. Enlighten. ณ ฮ่องกง ระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 255 [13 มี.ค. 2558] [Views 42] 
 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น [13 มี.ค. 2558] [Views 43] 
   ดู ข่าววิเทศสัมพันธ์ทั้งหมด

 ข่าวจากสโมสรนิสิต [0] 

สายตรงคณบดี

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

แผนปฏิบัติราชการ 10 ปี 

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2557 

ระบบสารสนเทศของคณะ (FIS) 

CHE QA online

KSS

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

สโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

VTAT

KU Webmail

การจัดการความรู้

เว็บบอร์ด


© Copyright คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์