New Document คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 โฮมเพจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       

ข่าวจาก www.norsorpor.com :
 
 New Document
» ที่ติดต่อคณะ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
0-2579-8573-5
0-2579-0113 ต่อ 1044
0-2579-8571
ภายใน 1043-6
vettech@ku.ac.th
แผนที่คณะ

 ขณะนี้มีผู้ online 2 คน
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

  ลิงค์ด่วน

 

 

 

  รวมภาพกิจกรรม

วิดิทัศน์แนะนำคณะ

แผ่นพับแนะนำคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 

     เอกลักษณ์ :: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

     อัตลักษณ์ :: สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

     ปรัชญา :: สถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางความรู้และความชำนาญในการตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ตลอดจนงานด้านการพยาบาลสัตว์

     วิสัยทัศน์ :: สถาบันชั้นนำด้านการตรวจวิเคราะห์ และการพยาบาลสัตว์

     พันธกิจ :: มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่มีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม ผลิตงานวิจัยทางด้านการชันสูตรโรค การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในระดับสากลหรืออ้างอิงได้ ตลอดจนด้านการพยาบาลสัตว์ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ชี้นำและสร้างความเข้มแข็งสู่สังคม ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้

     คุณลักษณะ :: เด่นงานพยาบาล ชำนาญการตรวจวิเคราะห์

ข่าว/กิจกรรมต่างๆ    [ ค้นหา | สำหรับเจ้าหน้าที่ ]   
 ข่าวประชาสัมพันธ์ [7] 
 กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ มก. ขอความร่วมมือการควบคุมสุนัขภายในเกษตรกลางบางเขน [29 ก.ค. 2558] [Views 13] 
 กองยานพานะอาคารและสถานที่ ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการการถวายความปลอดภัยในวันจัดกิจกรรม Bike for MOM [29 ก.ค. 2558] [Views 12] 
 รูปแบบหนังสือสารบรรณ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ [21 ก.ค. 2558] [Views 34] 
 การไฟฟ้านครหลวงเขตบางเขนจะทำการ งดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในวันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 58 เพื่อทำการปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ เพื่อเตรียมงาน BIKE FOR MOM [17 ก.ค. 2558] [Views 36] 
 ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการวันทำความสะอาดและพัฒนาสุนทรียภาพ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557 วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00-14.30 น. ณ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ [25 พ.ค. 2558] [Views 128] 
   ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา [0] 

 ข่าวงานวิจัย/บริการวิชาการ [6] 
 ATTENTION : INVITATION TO NOVEL RESEARCH AND INNOVATION COMPETITION (NRIC) 2015 [06 พ.ค. 2558] [Views 134] 
 โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่าง ไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2559-2560 [01 พ.ค. 2558] [Views 161] 
 ประกาศเรื่อง พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 [30 เม.ย. 2558] [Views 150] 
 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลงานนวัตกรรมและความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการนวัตกรรม [20 เม.ย. 2558] [Views 168] 
 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 'Advance Technology Know-how (Patent) Documents Searching' ด้านนาโนเทคโนโลยี [06 ม.ค. 2558] [Views 332] 
   ดู ข่าวงานวิจัย/บริการวิชาการทั้งหมด

 ข่าวรับสมัครงาน [31] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ (ตำแหน่งพนักงานนักวิทยาศาสตร์) [23 ก.ค. 2558] [Views 64] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่องผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร [20 ก.ค. 2558] [Views 45] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้(ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา [16 ก.ค. 2558] [Views 52] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ (ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร) [14 ก.ค. 2558] [Views 53] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ (พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์) [13 ก.ค. 2558] [Views 68] 
   ดู ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

 ข่าวการศึกษา [6] 
 ประชาสัมพันธ์กำหนดการการจัดการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ [28 ก.ค. 2558] [Views 21] 
 กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครองประจำปีการศึกษา2558 [21 ก.ค. 2558] [Views 45] 
 ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ในระบบโครงการรับตรง และโควต้าต่างๆ มารายงานตัวและรับเอกสารมอบตัวนิสิตใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ [02 มิ.ย. 2558] [Views 256] 
 ประกาศ คะแนนสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 วิชาสัตว์เลี้ยงแสนรัก (Lovely Pet) รหัสวิชา 01600132 [07 เม.ย. 2558] [Views 332] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 [30 มี.ค. 2558] [Views 338] 
   ดู ข่าวการศึกษาทั้งหมด

 ข่าวกิจการนิสิต [0] 

 ภาพข่าวกิจกรรม [0] 

 ข่าววิเทศสัมพันธ์ [43] 
 APAIE 2016 : Panel Presentation [15 ก.ค. 2558] [Views 36] 
 Applications for Junior Research Scholarship, Thai Visiting Scholar, and U.s.-ASEAN Visiting Scholar Programs [15 ก.ค. 2558] [Views 41] 
 ด้วยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเม็กซิโกจะมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยที่มีความรู้ภาษาสเปน ที่ต้องการเข้าโครงการแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทระยะสั้น หรือศึกษาเฉพาะทางรวมไปถึงทางการแพทย์ ณ สถาบันอ [13 ก.ค. 2558] [Views 45] 
 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษาครั้งที่ 1 [13 ก.ค. 2558] [Views 38] 
 ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา บุคคลากร ประกวดภาพการ์ตูนสัญญลักษณ์ (Mascot) และตราสัญลักษณ์ (Logo) ภายใต้แนวคิด 'Experience Thailand:ร่วมออกแบบประสบการณ์ประเทศไทย สร้างความประทับใจแ [13 ก.ค. 2558] [Views 43] 
   ดู ข่าววิเทศสัมพันธ์ทั้งหมด

 ข่าวจากสโมสรนิสิต [0] 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

แผนปฏิบัติราชการ 10 ปี 

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2557 

ระบบสารสนเทศของคณะ (FIS) 

CHE QA online

KSS

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

สโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

VTAT

KU Webmail

การจัดการความรู้

เว็บบอร์ด


© Copyright คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์