New Document คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 โฮมเพจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       

ข่าวจาก www.norsorpor.com :
 
New Document
» ที่ติดต่อคณะ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
0-2579-8573-5
0-2579-0113 ต่อ 1044
0-2579-8571
ภายใน 1043-6
vettech@ku.ac.th
แผนที่คณะ

 ขณะนี้มีผู้ online 4 คน
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

  ลิงค์ด่วน

 

 

 

  รวมภาพกิจกรรม

วิดิทัศน์แนะนำคณะ

แผ่นพับแนะนำคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 

     เอกลักษณ์ :: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

     อัตลักษณ์ :: สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

     ปรัชญา :: สถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางความรู้และความชำนาญในการตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ตลอดจนงานด้านการพยาบาลสัตว์

     วิสัยทัศน์ :: สถาบันชั้นนำด้านการตรวจวิเคราะห์ และการพยาบาลสัตว์

     พันธกิจ :: มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่มีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม ผลิตงานวิจัยทางด้านการชันสูตรโรค การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในระดับสากลหรืออ้างอิงได้ ตลอดจนด้านการพยาบาลสัตว์ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ชี้นำและสร้างความเข้มแข็งสู่สังคม ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้

     คุณลักษณะ :: เด่นงานพยาบาล ชำนาญการตรวจวิเคราะห์

ข่าว/กิจกรรมต่างๆ    [ ค้นหา | สำหรับเจ้าหน้าที่ ]   
 ข่าวประชาสัมพันธ์ [0] 

 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา [0] 

 ข่าวงานวิจัย/บริการวิชาการ [2] 
 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 'Advance Technology Know-how (Patent) Documents Searching' ด้านนาโนเทคโนโลยี [06 ม.ค. 2558] [Views 93] 
 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา The right leads for a GREAT future [06 ม.ค. 2558] [Views 94] 

 ข่าวรับสมัครงาน [8] 
 ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ทำงานที่ Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit: มหาวิทยาลัยมหิดล [27 ก.พ. 2558] [Views 14] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ [25 ก.พ. 2558] [Views 31] 
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาโท  [19 ก.พ. 2558] [Views 141] 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ [12 ก.พ. 2558] [Views 67] 
 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ [26 ม.ค. 2558] [Views 82] 
   ดู ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

 ข่าวการศึกษา [0] 

 ข่าวกิจการนิสิต [0] 

 ภาพข่าวกิจกรรม [0] 

 ข่าววิเทศสัมพันธ์ [10] 
 ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาคฤดูร้อน 2015 NCHU International Summer School จาก National Chung Hsing University ไต้หวัน [26 ก.พ. 2558] [Views 13] 
 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2558 [23 ก.พ. 2558] [Views 18] 
 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา iEXPO Program ประจำปี 2558-2559 [10 ก.พ. 2558] [Views 39] 
 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา FrontierLab@OsakaU ประจำปี 2558-2559 [10 ก.พ. 2558] [Views 34] 
 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Osaka University Maple Program ประจำปี 2558-2559 จาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น [06 ก.พ. 2558] [Views 45] 
   ดู ข่าววิเทศสัมพันธ์ทั้งหมด

 ข่าวจากสโมสรนิสิต [0] 

สายตรงคณบดี

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

แผนปฏิบัติราชการ 10 ปี 

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2557 

ระบบสารสนเทศของคณะ (FIS) 

CHE QA online

KSS

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

สโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

VTAT

KU Webmail

การจัดการความรู้

เว็บบอร์ด


© Copyright คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์