New Document คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 โฮมเพจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       

ข่าวจาก www.norsorpor.com :
 
New Document
» ที่ติดต่อคณะ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
0-2579-8573-5
0-2579-0113 ต่อ 1044
0-2579-8571
ภายใน 1043-6
vettech@ku.ac.th
แผนที่คณะ

 ขณะนี้มีผู้ online 3 คน
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

  ลิงค์ด่วน

 

 

 

  รวมภาพกิจกรรม

วิดิทัศน์แนะนำคณะ

แผ่นพับแนะนำคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 

     เอกลักษณ์ :: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

     อัตลักษณ์ :: สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

     ปรัชญา :: สถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางความรู้และความชำนาญในการตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ตลอดจนงานด้านการพยาบาลสัตว์

     วิสัยทัศน์ :: สถาบันชั้นนำด้านการตรวจวิเคราะห์ และการพยาบาลสัตว์

     พันธกิจ :: มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่มีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม ผลิตงานวิจัยทางด้านการชันสูตรโรค การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในระดับสากลหรืออ้างอิงได้ ตลอดจนด้านการพยาบาลสัตว์ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ชี้นำและสร้างความเข้มแข็งสู่สังคม ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้

     คุณลักษณะ :: เด่นงานพยาบาล ชำนาญการตรวจวิเคราะห์

ข่าว/กิจกรรมต่างๆ    [ ค้นหา | สำหรับเจ้าหน้าที่ ]   
 ข่าวประชาสัมพันธ์ [65] 
 ขอเชิญนิสิต บุคลากรคณะฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักคิดทางศาสนธรรม ณ วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร และวัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 [09 ก.ค. 2557] [Views 31] 
 ขอเชิญนิสิต บุคลากรคณะฯ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ ปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิต) [27 มิ.ย. 2557] [Views 51] 
 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่สัตว์เลี้ยง วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2557 [19 มิ.ย. 2557] [Views 306] 
 ขอเรียนเชิญบุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 'ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สร้างได้อย่างไร?' [07 พ.ค. 2557] [Views 90] 
 ผงโรยข้าวคลุกสำหรับสุนัขผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพ [10 เม.ย. 2557] [Views 187] 
   ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา [51] 
 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจวัดปริมาณก๊าซในเลือด 1 เครื่อง เลขที่ ส.15/2557 [19 พ.ค. 2557] [Views 80] 
 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดเนื้อเยื่อ จำนวน 1 ชุด เลขที่ ส.12/2557 [09 พ.ค. 2557] [Views 85] 
 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องสกัดสมุนไพร จำนวน 1 ชุด เลขที่ ส.13/2557 [09 พ.ค. 2557] [Views 73] 
 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอแบบซูม 7 กล้อง เลขที่ ส.14/2557 [09 พ.ค. 2557] [Views 79] 
 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจวัดค่าการแข็งตัวของเลือด 1 เครื่อง เลขที่ ส.11/2557 [01 พ.ค. 2557] [Views 99] 
   ดู ข่าวสอบราคา/ประกวดราคาทั้งหมด

 ข่าวงานวิจัย/บริการวิชาการ [83] 
 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ 'วลัยลักษณ์วิจัย' ครั้งที่ 6 [08 เม.ย. 2557] [Views 113] 
 ขอความร่วมมือประกาศและประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลไบโอลาสโก้ ประเทศไทย (ฺBioLASCO Thailand Award) ประจำปี 2557 สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นที่ใช้สัตว์ [08 เม.ย. 2557] [Views 113] 
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. [21 มี.ค. 2557] [Views 116] 
 ขอเชิญเข้าร่วมเวทีเสวนา THAIST Forum ครั้งที่ 5(1/2557) และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [21 มี.ค. 2557] [Views 115] 
 ข่าว "ผงโรยข้าวคลุกสุนัข" สร้างสารอาหาร-ลดความเครียด [20 มี.ค. 2557] [Views 149] 
   ดู ข่าวงานวิจัย/บริการวิชาการทั้งหมด

 ข่าวรับสมัครงาน [101] 
 ประกาศ ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ) [16 ก.ค. 2557] [Views 156] 
 ประกาศ เรื่องผลการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ [08 ก.ค. 2557] [Views 47] 
 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา [08 ก.ค. 2557] [Views 136] 
 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ตำแหน่งพนักงานทั่วไป) [04 ก.ค. 2557] [Views 61] 
 ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์  [02 ก.ค. 2557] [Views 59] 
   ดู ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

 ข่าวการศึกษา [29] 
 ประกาศรายชื่อผู้ติดสำรองที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557 โดยวิธีรับตรง (รอบที่ 2) [08 ก.ค. 2557] [Views 51] 
 ประกาศ รายชื่อผู้ติดสำรองที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557 โดยวิธีรับตรง [09 มิ.ย. 2557] [Views 200] 
 สอบแข่งขันทุนรัฐบาลประจำปี 2557 [25 พ.ย. 2556] [Views 245] 
 ประชาสัมพันธ์ทุนอดุลย์-จินตนาธนาลงกรณ์ ประจำปี 2556 [08 ส.ค. 2556] [Views 267] 
 สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรองคุณวุฒิสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [15 ม.ค. 2553] [Views 540] 
   ดู ข่าวการศึกษาทั้งหมด

 ข่าวกิจการนิสิต [42] 
 กำหนดการนำเสนอฝึกงานของนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ [11 มิ.ย. 2557] [Views 90] 
 ข้อเสนอฉบับปรับแก้ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [12 พ.ค. 2557] [Views 90] 
 ข้อบังคับว่าด้วยธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 [25 เม.ย. 2557] [Views 107] 
 กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2556 [19 เม.ย. 2556] [Views 416] 
 นิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก. คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)  [28 มี.ค. 2556] [Views 369] 
   ดู ข่าวกิจการนิสิตทั้งหมด

 ภาพข่าวกิจกรรม [83] 
 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน [04 ธ.ค. 2555] [Views 335] 
 งานวันเกษตรฯรวมใจหาบ้านใหม่ให้สุนัขจร ครั้งที่ 7 [11 มิ.ย. 2555] [Views 359] 
 สาธิตอาหารสุนัขทำเองได้ [31 พ.ค. 2555] [Views 425] 
 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง [23 พ.ค. 2555] [Views 368] 
 วันแถลงข่าวงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2555 [17 พ.ค. 2555] [Views 329] 
   ดู ภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

 ข่าววิเทศสัมพันธ์ [145] 
 The association of southeast asian institutions of higher learning  [28 ก.ค. 2557] [Views 4] 
 รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฯ ภายใต้กรอบ Erasmus Mundus [28 ก.ค. 2557] [Views 6] 
 Scholarships available (THE AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN THAILAND) [15 ก.ค. 2557] [Views 82] 
 Oxford Symposium 2014 at Balliol College University of Oxford [26 มิ.ย. 2557] [Views 45] 
 ทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program ประจำปี 2558 (๋JFY 2015) [19 มิ.ย. 2557] [Views 50] 
   ดู ข่าววิเทศสัมพันธ์ทั้งหมด

 ข่าวจากสโมสรนิสิต [0] 

สายตรงคณบดี

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

แผนปฏิบัติราชการ 10 ปี 

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2557 

ระบบสารสนเทศของคณะ (FIS) 

CHE QA online

KSS

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

สโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

VTAT

KU Webmail

การจัดการความรู้

เว็บบอร์ด


© Copyright คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์